Archive for May, 2013

Et familievennlig arbeidsliv

Et arbeidsliv der mange deltar må være slik at det går an å ha unger og jobb samtidig. Gjennom hele vår historie har SV jobbet for et godt arbeidsliv for alle, også barna med foreldre i arbeid.

Et familievennlig arbeidsliv er nødvendig for at vi skal kunne forvente at flere ønsker å jobbe i fulle stillinger. Og mange vil gjerne ha hel jobb, men får det ikke fordi arbeidsgiver ikke tilbyr det Skal vi få flest mulig til å jobbe fullt, og samtidig sørge for at folk kan leve godt med jobb og familie, er det en rekke forhold som må være på plass.

Det aller første er at ungene våre må være trygge når vi er på jobb. I SV har vi jobbet for gode barnehager gjennom hele partiets historie. I løpet av det siste tiåret har andelen barn i barnehage økt voldsomt. Tilbake i 2005 hadde 76 prosent av ungene plass, nå har over 90 prosent av barn mellom ett og fem år plass. Fremover vil SV ha to barnehageopptak i året og flere med utdanning inn i barnehagene. Mye lettere å jobbe heltid hvis vi vet at ungene våre har det godt når vi er på jobb.

Det neste er å sikre retten til heltid. Mange som ønsker å jobbe mer får ikke så stor jobb de ønsker. Både i helsevesenet og i varehandelen er problemet med deltid stort. nå i vår har regjeringen gått inn for en såkalt mertidsparagraf som gjør at en hjelpepleier som er ansatt i en halv stilling, men som egentlig jobber 75 prosent kan kreve å få fast kontrakt på 75 prosent etter ett år. Dette styrker retten til hel stilling for de som ønsker seg det. I tillegg bevilger regjeringen 25 millioner i året til prosjekter som gir flere hel jobb. Og det lykkes der lokale tillitsvalgte og arbeidsgivere jobber sammen for heltid.

Vi må sørge for et familievennlig arbeidsliv. SV mener det å kunne ha jobb og samtidig et godt liv, både med familie og venner. Det betyr at vi ikke ønsker å utvide hvor lenge arbeidsgivere kan pålegge deg å jobbe, vi vil at ansatte og fagforeninger skal ha sterk mulighet til å stoppe arbeidstider som er for harde og sliter ut folk. Det er stort press på at folk skal være mer på jobb, spesielt for ansatte i butikker. Derfor vil SV at arbeidsmiljølovens begrensninger om, blant annet, nattarbeid også skal gjelde for ansatte i varehandelen.

Barn må få være med foreldrene den første tiden. Derfor har SV økt fødselspermisjonen og innført 14 uker permisjon forbeholdt mot og 14 uker forbeholdt far. Hele permisjonen er nå 49 uker med full lønn eller 59 uker med 80 prosent lønn. Det gir tid til å være foreldre og ha trygghet for den første tiden. SV mener at alle må få rett til fødselspermisjon og vil derfor innføre en minstepermisjon sånn at alle de som bare får en liten sum engangsstønad i dag skal få penger til å være hjemme med barna.

Vi vil dele arbeidet på flere gjennom redusert arbeidstid. SV er også tilhengere av å redusere arbeidstiden. Siden kvinner gjorde sitt inntog i arbeidslivet har det ikke vært noen skikkelig omfattende reduksjoner i arbeidstiden. Dermed har familiene gått fra en hjemme og en i jobb til at begge foreldrene i en familie er i jobb. Det gjør at det blir mindre tid til det som skal skje hjemme. Når vi i tillegg vet at foreldre bruker mer tid på barn og barns fritid er det klart hverdagen blir presset. SV vil redusere arbeidsmiljølovens krav til en vanlig arbeidsuke fra 40 timer til 37,5 timer for at fagbevegelsen skal jobbe videre med å redusere arbeidsuken, på sikt er sekstimersdagen vårt selvsagte mål.

Et godt arbeidsliv handler like mye om hvordan vi har det utenfor jobben. Vi har mange yrker der det er nødvendig å jobbe både kveld, natt og helg. I regjering har vi likestilt skift og turnus slik at også de som jobber tredelt turnus, får redusert arbeidstiden sin.

Jeg tror ikke pekefingre og moralisering mot folk som bare prøver å få hverdagen sin til å gå opp er lurt. Vår jobb er å legge til rette for at så mange som mulig kan stå i jobb, samtidig som vi sikrer at folk har god kunnskap om hva valgene hver enkelt av oss tar betyr for alderspensjon og andre rettigheter. Vi må si tydelig fra om at en kan tape både pensjon og lønn ved å ikke jobbe heltid.

For å få til det arbeidslivet som er best for alle trenger vi rett til heltid, gode barnehager og skoler, sykelønnsordninger som fungerer, hjelp til å komme i arbeid for de som trenger det og en lovgivning som tilrettelegger for at jobb og familie går sammen.

30

05 2013

Hvem vil ha lavere lønn?

Stor arbeidsløshet i landene rundt oss gjør det fristende å utnytte nøden og underbetale og utnytte arbeidssøkere som er i en vanskelig situasjon. Stopper vi ikke dette vil vanlige lønninger i Norge presses ned. Det er SV mot og derfor har vi vært pådrivere for strenge tiltak mot de som utnytter arbeidsløse folk.

I Norge skal vi ha norsk lønn og trygg arbeidsplass. Da må vi slå hardt ned på utnytting av folk. Det er lønningene til renholdere, bygningsarbeidere, bussjåfører og mange vanlige og viktige yrker som er mest utsatt, slik vi ser i land rundt oss nå.

Stopper vi ikke sosial dumping vil ærlige bedrifter tape konkurransen fordi kjeltringer vinner anbud på lavere pris.

Særlig er innleide og vikarer utsatte. For dem er det vanskeligere å hevde sin rett slik at lover og avtaler blir fulgt. Derfor har vi vedtatt en rekke regler for å sikre at innleide skal ha like gode vilkår som fast ansatte. Nå er også kollektiv søksmålsrett vedtatt. Da kan fagforeninger reise sak for å sikre at innleide får lovlige lønns og arbeidsforhold.

Fordi det er så ekstremt lønnsomt å drive med sosial dumping må tiltakene øke risikoen for å bli tatt hvis en gjør noe ulovlig, og straffen må bli strengere slik at det blir mindre fristende. Derfor har vi nå også vedtatt at Arbeidstilsynet kan ilegge overtredelsesgebyr på opp til 15 ganger grunnbeløpet, godt over en million kroner.

De borgerlige partiene er i mot disse nye reglene, akkurat som de har vært i mot de viktigste andre tiltakene mot sosial dumping. De har vært mot både at de ansatte skal ha rett til innsyn i lønns og arbeidsvilkår slik at de kan anmelde ulovligheter og at entreprenører som leier inn bedrifter som har ulovlig lave lønninger har plikt til å sikre at folk får lovlig lønn. Videre har de vært mot at innleide skal ha rett til samme vilkår som fast ansatte og så videre. De har begrunnet motstanden det med at tiltakene vil hindre konkurranse på lønn. Konkurranse på lønn betyr at vanlige folk skal gå ned i lønn, at de skal måtte underby seg på lønn for å få en jobb.

Dette må folk med vanlige og viktige jobber huske på når de skal stemme til høsten.

23

05 2013

SV krever full dumping-oppvask

Etter TV2s avsløring av sosial dumping på Gardermoen flyplass mener SV at sjansene er brukt opp. Nå forlanger arbeidspolitisk talsperson i partiet, Karin Andersen, full gjennomgang av departementenes arbeid for å hindre dumping.

20130501-083754.jpg

– SV krever at byggherre pålegges å betale lovlig lønn til de som ikke får det, og vi ber alle statsråder gjøre det helt klinkende klart for alle underliggende etater at de har ansvar for at alle bygg og anlegg bygges med lovlige lønns og arbeidsforhold, sier Andersen.

– Gang på gang blir også offentlige oppdragsgivere tatt for ikke å avsløre og forhindre sosial dumping. Dette må ta slutt, sier hun.

Andersen mener det er tydelig at sosial dumping ikke tas nok på alvor.

SV mener det må innføres solidaransvar for alle oppdragsgivere (offentlige byggherrer og næringsdrivende). I dag har ikke disse bestillerne slikt ansvar. Formålet med dette er at arbeidstakerne kan rette sitt lønnskrav direkte til oppdragsgiver. Nå kan kravet rettes oppover i oppdragskjeden til hovedentreprenører, men ikke til oppdragsgiveren.

SV mener også det er nødvendig å sette et tak på antall underleverandører i offentlige prosjekter, slik Fellesforbundet har krevd. Da blir antall aktører som skal kontrolleres mindre og tillitsvalgte og myndighetene får bedre oversikt.

– Offentlig sektor er en svært stor byggherre, sier Andersen. – Hvis de ikke stopper sosial dumping, er de ikke bare ansvarlige for nesten slavelignede forhold på egne prosjekter, de bidrar også til å ødelegge lønnsnivået til alle i byggebransjen og til at ærlige bedrifter ikke får oppdrag.

– Derfor må alle statsråder slå i bordet og sikre at alle følger reglene, avslutter Andersen. I løpet av få dager sender hun følgende spørsmål til statsrådene i departementer som har store prosjekter.

Spørsmål til statsrådene i Helsedepartementet, Forsvarsdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet, Fornyingsdepartementet og Samferdselsdepartementet.

Sosial dumping

Sosial dumping er et alvorlig problem for samfunnet. Det undergraver tryggheten i arbeidslivet og vår felles velferd. Derfor er det avgjørende at samfunnet slår ned på sosial dumping. I TV2-nyhetene 30. april ble det avdekket det som ser ut til å være et alvorlig tilfelle av sosial dumping blant arbeidere på Gardermoen.

For 2011 melder Statistisk sentralbyrå om offentlige innkjøp på nær 400 milliarder kroner. Det gjør staten og virksomhetene til sentrale aktører i markedet. Dersom offentlig sektor ikke tar sosial dumping på det største alvor bidrar det i seg selv til å åpne markedet for sosial dumping. SV mener det er nødvendig med en full gjennomgang av systemer for å hindre innkjøp av dumping og av eksisterende prosjekter og kontrakter.

Hvordan vil statsråden forsikre seg om at eget departement og underliggende virksomheter ikke gjør seg skyldig i å kjøpe tjenester der sosial dumping forekommer?

Skriftlig spørsmål til samferdselsministeren

Skriftlig spørsmål til helse- og omsorgsministeren.

Skriftlig spørsmål til forsvarsministeren.

Skriftlig spørsmål til fornyings- og administrasjonsministeren.

Skriftlig spørsmål til arbeidsministeren fra Snorre Valen.

Tags: ,

01

05 2013