Ærlige bedrifter, ansatte og innleide vikarer trenger bedre beskyttelse

Vikar bruken øker raskt, viser en spørreundersøkelse bland LOs tillitsvalgt.

Vikarbruken øker så mye at det truer faste ansettelser som hovedmodell og det gjør det vanskelig å skaffe lærlingeplasser og.

Flere tiltak må på plass skal en stoppe økt vikarbruk og sosial dumping

 Sosial dumping er ekstremt lønnsomt. Risikoen for å bli tatt er for liten og straffene for lave. Få saker havner i retten. Da er fuglen fløyet og arbeidstakerne har tapt.  Derfor må vi både øke risikoen for å bli tatt og reaksjonene ved brudd. OG det haster. Vi har ingen tid å miste. Dette må på plass raskt. Vi kan ikke vente og se.  

 Å la være å betale skikkelig lønn til ansatte, ikke bruker penger på sikkerhet og miljø på arbeidsplassen og unndra skatt, er det mye penger å tjene på.

Hvis vi ikke stopper sosial dumping har ikke ærlige bedrifter mulighet til å overleve. Ansatte vil både oppleve at det blir farligere på arbeidsplassen, flere skader på jobben og at lønningene for vanlige arbeidstakere presses ned.

SV vil verne lovlydige bedrifter mot kjeltringer og hindre at lønningene til bygningsarbeidere, renholdere, bussjåfører eller ansatte i hotell og restaurantbransjen går ned. Norge skal ikke utnytte mennesker fra land der arbeidsløsheten er stor. I Norge skal det være lik lønn for likt arbeid.

Regjeringen har satt i verk en rekke tiltak, og to handlingsplaner,  men skarpere lut må til for å stoppe dette.

Med så stor arbeidsløshet som det er i landene rundt oss, er det alt for lett å utnytte folk som er desperate etter å få jobb.

Til nå er det noen bransjer, som bygg og anlegg, renhold, transport og servicebransjen, som er mest utsatt. Får sosial dumping skikkelig fotfeste vil dårlige arbeidsforhold og lave lønninger tvinge seg frem i hele arbeidslivet fordi det alltid er mulig å få tak i billigere arbeidskraft fra andre land.

SV mener derfor det trengs  en tredje handlingsplan mot sosial dumping og at en slik tiltakspakke må inneholde konkrete forslag.

Styrke arbeidstilsynet betydelig  og gi dem tilsynsansvar for vikarpakka som ble vedtatt i forbindelsen med Vikarbyrådirektivet, inkl § 14-12 i AML. Gi Arbeidstilsynet hjemmel til å ilegge overtredelsesgebyr ved overtredelsesgebyr ved brudd på både arbeidsmiljøloven, allmenngjøringsloven og utlendingsloven, i tillegg til forskriften om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter.

 Innføre lovkrav om at innleid arbeidskraft som leies inn etter reglene i arbeidsmiljølovens § 14-12 (2)er fast ansatt i utleiebedrift eller bemannings/vikarbyrå.

 • Kollektiv søksmålsrett for brudd på reglene om fast ansettelse og innleie av folk må på plass, slik at det blir mulig å avdekke ulovligheter og tillitsvalgte lokalt kan gå til sak mot arbeidsgivere som bryter lovverket

Solidaransvar også for den som bestiller. I dag har ikke den som bestiller et bygg soilidaransvar, bare de i kontraktskjeden opp til hovedentreprenør har det. Men også oppdragsplikt til å betale lønn ansatte har til gode hos leverandører og underleverandører. Det betyr at en kommune i verste fall kan bestille nytt kulturhus, vite at sosial dumping foregår og se gjennom fingrene med det fordi det ikke har noen konsekvenser for dem.

Allmenngjøring: å få allmenngjort tariffavtaler er for vanskelig fordi dokumentasjonskravene er så strenge. Det må endres.

En egen lov for franchisevirksomheter for å sørge for at ansatte som egentlig er arbeidstakere  har rettigheter som ansatt.

Det trengs også bransjeprogram på fler områder, eksempelvis i transport.

Det haster. Vi kan ikke vente og se. er skaden skjedd, er den nesten umulig å rett opp igjen.

 

 

18

10 2012