Ap ser bort fra advarslene

Arbeidsministeren skriver, i Dagsavisen mandag, at vikarbyrådirektivets hovedformål er å bedre vilkårene for vikarer. Dette kan vi gjøre uten direktivet. Det direktivet derimot handler om er å utbre vikararbeid.

Det er spesielt hvordan Arbeiderpartiet konsekvent utelater å nevne at direktivets formål er å «utvikle fleksible arbeidsformer» og behandle arbeid gjennom vikarbyråer som om det er ordinært fast arbeid i bedrift. Når EU snakker om fleksible arbeidsformer betyr det en eneste ting: det er fleksibilitet for arbeidsgiver og dermed svekket vern for arbeidstaker.

Advokatforeningen er klar i sin vurdering av direktivets virkning. De sier at Norge vil måtte svekke arbeidsmiljøloven. Det samme bildet underbygges av utredningen Utenriksdepartementet har laget. Arbeiderpartiet ser helt bort fra advarslene og usikkerheten når de skriver i landets aviser at de «legger til grunn» at arbeidsmiljøloven ikke må endres.

Direktivet vil virke ulikt i ulike land fordi lovgivning og regulering av leiearbeid er ulikt. Sverige har allerede fjernet alle begrensninger på innleie fra vikarbyråer, de samme bestemmelsene som nå kommer under press her.

Noen viser til Frankrike, som har en lovgivning som ligner på den norske. Men Frankrike har, til forskjell fra Norge, ikke gjort sin lovgivning om midlertidig ansettelse gjeldende for bemanningsforetak. Og det er nettopp hele poenget. I Norge kan en ikke bruke bemanningsbyråer ut over det som er lovlig ved midlertidig ansettelse. Det er disse bestemmelsene som trues her.

Regjeringen diskuterer nå en tiltakspakke som skal bidra til en seriøs vikar- og bemanningsbransje og til så stor grad av likebehandling av vikarer som mulig. Denne pakken har SV vært en viktig premissleverandør for. Vi skal jobbe videre for å sikre vikarer og andre midlertidig ansatte så gode vilkår som mulig, men vårt hovedmål er at så mange som overhodet mulig skal ha en fast jobb. Dersom vikarbyrådirektivet fører til svekket arbeidsmiljølov og svekkede tariffavtaler, vil mange flere måtte jobbe som vikar.

Alle forstår at det er veldig viktig for folk å ha en fast og trygg lønn. Det er viktig for å få huslån, kunne etablere seg og for å vite at regningene kan betales. Som midlertidig ansatt i byrå har du ikke samme trygghet. Sammen med 1,3 millioner arbeidstakere i LO, YS og Unio er SV derfor mot innføring av vikarbyrådirektivet. 

Innlegget er trykket i Dagsavisen 20. mars 2012.

20

03 2012