Faste ansettelser for fall?

Vikarbyrådirektivet vil rokke ved den solide og trygge grunnen norsk arbeidsliv og velferd hviler på.

Sjekker du inn på et norsk hotell, kan du møte mye personale som ikke er ansatt av hotellet. Hotellene leier gjerne inn et firma til å drive restauranten, et annet firma til å drive resepsjon og booking, og et tredje til å drive renhold. Norske byggeplasser merker det samme. Da De Facto i høst sjekket dette i Oslo på vegne av Fellesforbundet, viste det seg at det vanlige i byggebransjen nå er ikke fast jobb, men leieoppdrag.

Det blir vanligere at større virksomheter bruker vikarbyråer, eller leier inn arbeidskraft fra underentreprenører, framfor å ansette folk selv. I løpet av bare ett år har utleien fra bemanningsselskapene økt med 40 prosent. Vi ser at stadig flere er ansatt et annet sted enn der de jobber, har midlertidige kontrakter og små stillinger.

Dette rammer de ansatte. Livet som vikarbyråansatt er for mange uforutsigbart og ustabilt. Folk vet ikke når de skal jobbe eller hvor mye lønn de får når lønningsdagen kommer. Bare 16 prosent som jobber for et vikarbyrå har lønn mellom oppdrag. Mangler de oppdrag får de ikke full lønn. Ustabil økonomi gjør det også vanskelig å få lånt penger til egen bolig, eller planlegge familielivet.

SV ønsker økt kontroll med vikarbransjen for å sikre at fast ansettelse fortsatt er normen. Fast jobb gir økonomisk trygghet og forutsigbarhet for den ansatte og for bedriften. Opplæring, bedriftskultur og stolthet over jobben er viktig for kvalitet, lojalitet og samhold. I tillegg stimulerer fast ansettelse til fagorganisering fordi man har et fellesskap av kollegaer.

Fremdeles er de fleste i Norge ansatt på den arbeidsplassen de jobber på. Arbeidsmiljøloven har sterke begrensninger mot midlertidige ansettelser, også for vikarer som er innleid gjennom byråer. Disse strenge bestemmelsene er regjeringspartiene enige om at er viktige å holde på, og forsterke.

Nå er vår selvbestemmelse under press fra EU gjennom det såkalte vikarbyrådirektivet. Direktivet vil gjøre det likestilt for bedrifter å bruke vikarer framfor fast ansatte. SV vil at vikarer skal ha samme arbeidsvilkår som andre arbeidstakere. Det bør innføres i Norge så fort som mulig.

SV og store deler av fagbevegelsen går mot at vikarbyrådirektivet skal bli norsk lov fordi vi da risikerer å måtte endre regelverket som i dag begrenser bruken av vikarer. Hvis Norge sier ja til direktivet er det domstolene og ikke Stortinget som har siste ordet om våre regler. Hvis en dom slår fast at loven eller tiltak er i strid med direktivet, må Norge endre lovverk og fjerne gode tiltak for å kontrollere og regulere vikarbransjen.

Det vil rokke ved den solide og trygge grunnen norsk arbeidsliv og velferd hviler på, nemlig retten til en jobb du kan leve av, og med. Ved å si nei til direktivet kan vi styrke kontrollen med vikarbruken, slik at faste ansettelser og trygge arbeidsforhold også i framtida skal prege det norske arbeidslivet. Det vil SV.

Publisert i Dagbladet 22. desember 2011. Innlegget er skrevet sammen med Audun Lysbakken.

20

02 2012