Øk kommuneøkonomien, ikke ta fra kommuner som sliter med fraflytting.

Bra med økt vHeltid / deltid i Eidskog , Hjelpepleier Anita Åsbergeksttilskudd, økt kommuneøkonomi er viktigere.

SV er positive til økt vekstkommunetilskudd, men pengene må komme fra økt totalramme og ikke som svekket inntektsutjamning mellom kommuner og kutt for kommuner som sliter med befolkningsnedgang.

Det er grovt villedende av Sanner å late som om småkommunetilskuddet er det viktige i dette regnestykket. Det er inntektsutjamninga som er viktig og der må tan ta pengene, hvis endringen skal skje innafor ramma.
Økninger i vekstkommunetilskuddene må komme i tillegg til ramma, ellers rammes både noen av vekstkommunetilskuddene av kutt først og kommuner som sliter med befolkningsnedgang, vil få store kutt.
Regjeringen vil at de få rike kommunene skal beholde mer skatteinntekter selv og ved det svekke inntektene til det store flertallet av landets kommuner, også noen vekstkommuner.
Da kan vinninga gå opp i spinninga for disse vekstkommunene og for utkantkommuner som mister innbyggere, vil situasjonen bli umulig. Utgiftene i disse kommunene blir ikke redusert selv om folketallet ikke øker. Sanners forslag vil la gamle som trenger omsorg og barn som skal ha skole og barnehage i fraflyttingskommuner måtte ta støyten.
Rike kommuner vil vinne og fattige tape. Høyrepolitikk det, men nesten hele landet vil tape og det kommer nok Sanner til å få merke.
Det er penger nok til velferd hvis vi ikke bruker dem opp på skattelette til millionærvennene til Høyre.
SV mener det er behov for kraftig økning i kommuneøkonomien, økte veksttilskdd og storbytilskudd på toppen, og ingen svekkelse av inntektsutjamninga, sier Karin Andersen, Kommunalpolitisk talsperson i SV .

10

05 2014