Økning i arbeidsulykker må stoppes.

Dessverre øker antallet døds- og arbeidsulykker blant utenlandsk arbeidskraft. Det er alvorlig og må stoppes.
Dette skjer ikke bare i Norge. En internasjonal studie har anslått at arbeidere født utenlands har 2,13 ganger høyere risiko for skade enn innfødte arbeidere.
For å kunne vite hva som kan redusere ulykkene, har Arbeidstilsynet undersøkt dette.

Språk er selvsagt viktig. Forstår en ikke beskjeder, arbeidsbeskrivelser og sikkerhetsbestemmelser, går det oftere galt. Det er også veldig ulike sikkerhetsbestemmelser i ulike land og ulikt om ledelsen tar helse og sikkerhet på alvor. Der ledelsen tar sikkerhet på alvor, går tallene på ulykker, skader og dødsfall ned. Det viser også at det er mulig å redusere skader og ulykker.

Arbeidstilsynet viser til at i de mest risikoutsatte næringer, bidrar kommunikasjonsvansker, språklige barrierer og ulik sikkerhetskultur til økt risiko. Risikoen øker også fordi det blir stadig flere som er ansatt i bemanningsselskaper med usikre ansettelsesforhold og er underlagt en annen arbeidsgivers arbeidsledelse, som kanskje heller ikke kan språket eller sikkerhetsbestemmelsene.

I en undersøkelse fra FAFO svarer 70 % av lederne at utenlandske arbeidstakere trenger opplæring i norske arbeidsmetoder og 80 % svarer at det er behov for språkopplæring. De bestemmelser i Arbeidsmiljøloven som stiller krav til kommunikasjon i risikoområder er dårlig kjente bestemmelser. Arbeidsmiljøloven gir både Arbeidstilsynet og arbeidsgivere viktige verktøy, men de blir ikke i tilstrekkelig grad brukt.
På norske arbeidsplasser det nødvendig å kunne kommunisere på norsk for å utføre arbeidet på en sikker og riktig måte. Skal vi få ned tallet på ulykker og skader, er derfor språkopplæring helt nødvendig.

Arbeidsinnvandrere har i dag ingen rettigheter til språkopplæring. Når vi vet hvor viktig dette er for å hindre økingen i døds og arbeidsulykker, må arbeidsinnvandrere gis rett på grunnleggende opplæring i norsk og sikkerhetskunnskap. Ansvaret for å gi slik språkopplæring må arbeidsgiverne ta. De har allerede ansvaret gjennom kravet til risikovurdering.
Språkopplæring må kombineres med at Arbeidstilsynet prioriterer og fører tilsyn med at språk og sikkerhetsopplæringen blir gjennomført og de må kunne gi nødvendige pålegg om dette, der det er nødvendig.
Språkopplæring vil gjøre norsk arbeidsliv tryggere og sikre at færre blir skadet og dør.

D
Rolf Jørn Karlsen
Leder i Telemark SV
Karin Andersen
Stortingsrepresentant SV

18

10 2012