SV fremmer forslag om å stoppe full kommersialisering av attføringstiltakf

Det er ikke alt som egner seg for butikk. Sånn er det med arbeidsrettede tiltak som skal sikre trygghet og en god vei inn i arbeidslivet for folk som av ulike grunner trenger hjelp til det.
Regjeringen har varslet at den ønsker å iverksette en storstilt kommersialisering av sektoren ved å bruke rene kommersielle anbud i mye større grad enn i dag. Ved å kjøpe slike tjenester som om de var en vanlig vare i et vanlig marked risikerer man at seriøse og erfarne tiltaksarrangører taper anbud for kommersielle aktører som har profitt som formål i stedet for å sikre langsiktig og god tilknytning til arbeidslivet for de som trenger hjelp.
Forslagsstiller viser til melding til Stortinget nummer 46 (2012–2013), Flere i arbeid. Der fastslo den rødgrønne regjeringen at kommersialisering i den form arbeidsminister Robert Eriksson (FrP) nå tar til orde for ikke er riktig for denne type tiltak.
Tiltak i skjermet sektor, offentlig eide tiltak og ideelle organisasjoner som driver tiltak uten fortjeneste for folk ned nedsatt arbeidsevne, må skilles ut som egne tiltak og anskaffes etter en prekvalifiseringsrunde. Det må iverksettes kontroll for å hindre at tilskudd kan regnes som ulovlig statsstøtte.
Det er naturlig at Nav gjennom sitt arbeid sikrer systemer for at kvalitet og formelle krav til ulike tilbydere, som for eksempel Fontenehuset, brukerstyrte senter og andre som i dag må bruke Attføringsbedrifter som mellomledd. Dette for at disse skal kunne inngå direkte avtaler med NAV. Ideelle leverandører som i dag må gå via attføringsbedrift, som følge av krav om Equas-godkjenning, må gis mulighet og bistand til selv å kvalifisere seg for å drive tiltak. Alternativt kan de gå gjennom prekvalifiseringsrunde som erstatter slike krav, og som fungerer som en formell kvalitetskontroll av tiltakene.
Det må tegnes et tiltakskart som muliggjør skille mellom offentlig eid, non-profit, ideelle organisasjoner og tiltaksarrangører som er profittbaserte. Innenfor denne strukturen kan det foretas forenklinger. Regjeringens forslag om sammenslåing av tiltak vil tvinge fram anbud.
Regjeringen Solberg skal legge frem en egen stortingsmelding om området, dette ble varslet etter at Flere i arbeid ble trukket. Likevel forsøker statsråden å unndra kommersialiseringsspørsmålet fra behandling i Stortinget. Forslagsstiller mener det vitner om at regjeringen ikke ønsker en demokratisk behandling av hele bredden i politikken, og finner dette svært uheldig.
Forslagsstiller viser til daværende stortingsrepresentant Robert Eriksson som, på Attføringsmessa i januar 2010, sa følgende: “Vi ønsker ikke anbud innenfor attføring, fordi jeg tror det fører til et dårligere og smalere tilbud”. Forslagsstiller deler denne vurderingen.

Forslag
På denne bakgrunn fremmes følgende
Forslag
Stortinget ber regjeringen stoppe kommersialiseringen av tiltakene innen avklarings- oppfølgingsområdet i Nav for sikre kompetansen, gi trygge vilkår og stabilitet og for best mulig kvalitetsutvikling i tiltakene.

26

05 2014