SVs forslag til jordbruksoppgjøret.

imageSV legger fram et eget opplegg i Stortinget med klar retning for mer norsk mat, ta vare på også de små og kombinansjonsbrukerene, bedre dyrehelse og miljø og tiltak for å tette inntektsgapet.

Vi trenger klare retningsvedtak nå for å stoppe Listhaug og samarbeidspartnernes råkjør.
At AP og SP velger en strategi som kan sees på som en legitimering av Venstre og KrF fordi de har skrevet noen merknader, er jeg overrasket over. De vet godt at det bare er forslag som binder regjeringa og der støtter V og KrF regjeringa.

Når regjeringen kjørte oppgjøret i grøfta hadde SV forventet at KrF og Venstre hadde brukt muligheten til å stoppe Listhaugs plan om å ta fra de små og gi til de store og ved det sette total matproduksjon og distriktslandbruket på spill.
> Isteden valgte de å berge Listhaug når hun strøk til svenneprøven. Det lover ikke bra framover at de gir etter for norsk politikks største liberalist og lar henne styre den produksjonen i Norge som minst egner seg til å styres av økonomisk skrivebordsteori.

Forslag vedrørende sak nr.
1
på dagsorden nr.
(Innst. 285 S ( 2013 2014) S)

for
Stortingets møte
mandag 17.06.2014

Innlevert
kl.

FORSLAG nr.

Fra representanten
Karin Andersen På vegne av SV

1. Prop. 106 S (2013–2014) sendes tilbake til regjeringen.

2. Stortinget ber regjeringen innlede nye forhandlinger med jordbrukets organisasjoner, og legge fram et nytt tilbud i samsvar med Stortingets forutsetninger, som fremgår av Innst. 234 S (2011–2012) i tråd med følgende prinsipper:

Husdyr og beiting:
• beholde en øvre grense på antall dyr det enkelte foretak kan få utbetalt tilskudd til
• Styrke økonomien for mindre og mellomstore bruk ved å øke husdyrtilskuddet i det første intervallet for melkekyr og ammeku.
• Øke driftstilskuddet melkebruk, ku og geit og driftstilskuddet på bruk med ammeku.
• Reversere regjeringas forslag om kutt i beitetilskuddet på storfe på innmark. Øke satsen og tilskudd til utmarksbeite for alle dyr.
• Styrke økonomien for sau og ammegeit for intervallet 1-50 dyr.
• Kvoteordningene på melk videreføres som i dag.
Korn:
• Øke kornprisen og prisnedskriving for å hindre økning i kraftfôrprisen som følge av jordbruksoppgjøret.
Drenering og miljøtiltak:
• Satsen for dreneringstilskudd økes.

Økologisk landbruk:
• Øke tilskuddet til utviklingstiltak for økologisk jordbruk.
• Øke satsene for arealtilskudd til grovfôr for husdyrtilskudd.
Pelsdyr:
• Statens tilbud til pelsdyroppdretterne opprettholdes og trappes ned til null over X ant år.
• Korn som råvare til pelsdyrfôr innvilges ikke tollfritak innenfor det samme systemet som korn i fôrproduksjon til oppdrettsfisk.

Bær, frukt og grønt:
• Tilskudd til fruktlager opprettholdes og distriktstilskuddet reduseres tilsvarende, jmf. samarbeidsavtalen.

• Strukturen i arealtilskuddet videreføres slik det er i dag. Den vesentlige økningen i satsen skal følgelig skje på det første satsintervallet.
• Økning i satsene for de største bruka for å øke interessen for produksjonen av grønt produkter.

Regionale miljøprogram (RMP):
• RMP til bevaring av kulturlandskapet og kulturminner og stimulans til tiltak som reduserer avrenning til vassdrag økes.

Velferdsordninger/ rekruttering:
• Satsene for ferie og fritid forslås økt tilsvarende lønnsveksten for andre grupper.
• Tidlig pensjonsordningen gjeninnføres og at maksimalbeløpene økes med 10 000 kroner.
Utviklingstiltak:
• Økning i forskning, rådgiving og avlsarbeid.
3. Ny avtale legges fram for Stortinget, og gjeldende avtale forlenges inntil ny avtale er vedtatt.

4.​ Det legges til grunn en økonomisk ramme som innebærer en videreføring av inntektsutviklingen og fordeling av budsjettmidlene fra oppgjøret for 2014.
5.​Stortinget ber Regjeringen opprette et eget dyretilsyn.

6.​Stortinget ber Regjeringen legge fram forslag til ny støtteordning for økt skogplanting Med Tretorget som er hjemmehørende på stedet og som ikke utgjør en risiko for artsmangfoldet.

16

06 2014