Ta kampen for et grønt skifte.

SV foreslår fond for investering og forskning i skog og tre-næringa.
Det er tid for grønt skifte. Det haster. Men verken klimatruslene og faren for at disse grønne arbeidsplassene havner i utlandet og ikke her, ser ut til å få Regjeringen og samarbeidspartiene til å gripe muligheten.

Derfor tusen takk til Åge Klepp i Norsk Landbrukssamvirke for en betimelig og god kronikk i HA på onsdag. SV er helt enig i synspunktene dere kommer med. På tide å vise at vi ønsker å bygge opp industri på fornybare kilder fra bla skogen vår og på å bremse oljeavhengigheten. Å berge klima koster litt, å ikke gjøre det koster vanvittig mye mer.
Da må det til en storstilt og langvarig satsing der staten må ta rollen som motor, bidra kraftig til forskning og utvikling og være en stor og trygg investor inn i industrialiseringen. Vi må ha som mål at arbeidsplasser og FOU også må foregå i Norge. Vi må gjerne samarbeide over grensene, men nå er vi for mye ren råvareleverandør til svensk industri. Det er ikke å ta vare på norske interesser.
Noen konkrete forslag SV fremmer er at treforedlingsindustrien trenger et senter for forskingsdrevet innovasjon, SFI. Mange andre bransjer har slike senter med forsking for industriell bruk. Der samles forskere i ulike fagmiljø og kobles direkte opp mot næringslivet.
SV vil gi sterk støtte til å få etablert det Arena tre prosjektet som bla Forestia, Glommen skog, Moelven og Statskog har søkt om og som Tretorget er en del av. Bruk av mer tre i bygg er svært viktig.

Miljøteknologiordningen gjøres permanent og økes så også større industribedrifter kan få støtte.
Enovas klimateknologifond må inkluderer ulike typer skogbasert industri som kan bidra til økt produksjon av klimavennlige produkter som erstatter fossilt baserte produkter.
Forskning er nødvendig, men ikke nok. De gode ideene stopper ofte opp når de skal testes i full skala. Derfor må staten støtte pilotanlegg og industrialisering av forskingsresultat. Det kan gjøres gjennom etablerte ordninger som SIVA, et eget investeringsfond for Innlandet, som et nytt PilotInvest med offentlig og privat kapital.
Sist men ikke minst må staten føre en mer offensiv eierskapspolitikk. Staten må seriøst vurdere deleierskap for å være med på å omstille og videreutvikle treforedlingen, ikke leie ut eller selge Statskog. Både Statskog og Statkraft må brukes som viktige statlige medaktører i omstillingen.
Det må bli slutt på lek med tall, klimatrussel og arbeidsplasser og det må bli slutt på at Innlandet skal være en ren råvareeksportør. SV krever klimasatsing for nye grønne arbeidsplasser i Innlandet må komme i neste års budsjett.

Med vennlig hilsen

Karin Andersen
Stortingsrepresentant SV
Mobil 93063669

13

03 2015