Posts Tagged ‘uføretrygd’

Høyre og uføretrygden

Høyre sier i innlegg i avisen at de vil ha en anstendig uføretrygd. De bør være ærlige og innrømme at  Høyres forslag vil bety store innstramminger og mange tusenlapper mindre i året for mange, både barnefamilier og eldre.

Høyre vil fjerne det behovsprøvde barnetillegget. Da vil de barnefamiliene som har minst i trygd, miste opp mot 25 000 kroner i året pr barn. Svært mye penger for den som har lite og som ikke har noen utsikt til å kunne få lønnsinntekt mer. Uføretrygd er som oftest noe en trenger i lang tid og det betyr hele barndommen med veldig dårlig råd. Og barna kan ikke gjøre noe med sin egen situasjon. SV mener vi må sikre disse familiene en høyere inntekt hvis de har lav trygd og det er nå vedtatt. Det er ikke problematisk, slik Høyre ser ut til å mene, at disse familiene får en inntekt som det går an å leve av. Foreldrene blir nemlig ikke friske og  får jobb av å ha lite å penger, slik Høyre later til å tro. Er du frisk og i jobb, har de aller flere mulighet til å øke lønna etter hvert. Er du uføretrygdet er den muligheten minimal og jeg kjenner ingen som vil bytte bort jobb og helse, mot sykdom og trygd. Det hele bunner vel i at Høyre tror det går an å ” velge” uføretrygd framfor arbeid. Det går ikke an og er derfor ikke et reelt valg. Derfor beholder SV og Regjeringen det ekstra barnetillegget til de familiene med lavest inntekt. Til sammenligning gir Høyre store skatteletter til folk med flere millioner i inntekt. Er ikke det problematisk å forsvare hvis en sammenligner med vanlige folk med vanlig lønninger?  Hvorfor Høyre alltid har råd til mer til de friske og rike, men ikke råd til barnetillegg i uføretrygden, får Høyre svare på selv. Men det viser forskjellen på SV og Høyre i et nøtteskall.

Skjermingen av uføretrygdedes alderspensjon for levealdersjustering betyr mange tusenlapper i året for alderspensjonister. De har ikke kunnet jobbe lenger for å veie opp for denne justeringen slik andre kan. Ja noen kan være slitne uten at de er uføre. Derfor fikk vi AFP ordningen. Men den er jo Høyre heller ikke er særlig begeistret for. Men AFP er viktig for de som er slitne og derfor må vi jobbe for at enda flere får mulighet til AFP,  heller enn å kutte alderspensjon til de som har vært uføre. Det er riktig at skjermingen skal sees på i 2018. For SV vil det da være like viktig som nå, at de som har vært uføre ikke skal straffes økonomisk for å ha blitt syke.

Høyre vil også stramme inn på inngangskravene for å få uføretrygd. Hvor strengt sier de ikke, men det er allerede veldig strenge medisinske kriterier i dag. Det tar mange år å få innvilget trygd og mange får avslag. Statistikk viser at de fleste av dem som fikk avslag, har fått trygd noen år seinere. De var altså syke likevel, men fikk ikke trygd før det hadde gått svært lang tid. Høyres forslag betyr at enda flere må vente enda lengre før det får trygg inntekt. Det tror ikke SV fører noe godt med seg.

Det er flere som gjerne vil jobbe enn å få trygd. Det er det viktig å gjøre noe med, men det handler ikke om at det er for lett å få trygd, men om at det er for vanskelig å få jobb hvis helsa svikter.

21

02 2012

Uføretrygdende er ikke innbilt sjuke.

Aftenposten melder at få uføre vil jobbe. Bare 10% sier de er klare for jobb. Ja det synes jeg er gledelig mange. Folk som har fått uføretrygd altså er ikke late eller  innbilt sjuke. De har uføretygd fordi de kvalifiserer til det.

Hvis vi får de 10% som vil tilbake er det flott. Og tallene fra NAV viser at antallet som vil i arbeid av de som har nedsatt arbeidsevne øker.

Ventetida på tiltak må ned og kvaliteten på tiltakene og kompetansehevingen må opp.

Det skal arbeidsevnevurderingen alle har rett til gi. Det er en NY rettighet.

Og de som før gikk på Tidsbegrenset uføretrygd før får nå rett til tiltak for å kunne komme i jobb. Den retten har de heller ikke hatt før. Selv om de har ønsket hjelp fra NAV til å komme i jobb har de ikke fått noe tilbud. Da er det ikke så rart at de gir opp og er så lenge vekk fra arbeidslivet at det nesten er umulig å komme tilbake.

Og denne avklaringen skal også bidra til at de som skal ha uføretrygd får det raskere. Det er en stor fordel for dem og NAV skal ikke bruke opp tiltaksmidler på mennesker som er reelt uføre.

(Skrevet i mars 2010)

21

02 2012

En anstendig uføretrygd

SV tror ikke på helbredelse gjennom fattigdom. Det er fordi syke ikke blir friskere av å fratas penger.

Kan du ikke jobbe og er syk, skal en ha rett til uføretrygd og den skal være til å leve av over flere år. Og derfor er jeg glad for at Stortinget i dag vedtar en ny og mer anstendig uføretrygd.

Den viktigste endringen er at uføretrygden er at vi har sikret en god trygd for de som ikke kan arbeide og at uføretrygden blir noe høyere. Uføretrygd skal heretter regnes som arbeidsinntekt, og skattes av dette. For at det som tilslutt havner i lommeboka kommer ut i pluss heves grunnbeløpet for å kompensere for skatten. Trygda skal nå settes som 66 prosent av inntekten for tre av de siste fem årene, opp til 6 G. Det andre er at kravet til uføregrad for å komme inn i uføreordningen reduseres fra 50 til 40 prosent for de fleste. Det tredje er at det skal bli lettere å veksle mellom trygd og arbeid og at en ikke risikerer å miste hele trygden fordi en har arbeidet for mye.  Det betyr at terskelen for å jobbe litt mer, for de som kan, blir lavere Svært viktig for SV er at det  behovsprøvde barnetillegg ikke endres, slik mange har tatt til orde for og at de unge uføre fremdeles skal sikres både rett til trygd og en litt høyere trygd. Er du sjuk og ikke kan jobbe, kan du heller ikke jobbe lenger for å motvirke levealdersjusteringen i alderspensjonen. Derfor har vi halvert virkningen av den for de som har hatt uføretrygd.

Slik trengte det ikke å ha blitt.  Mange forslag til betydelige kutt i uføretrygda har versert. Høyre vil for eksempel fjerne at uføres alderspensjon skal skjermes mot levealdersjustering, både FRP og Høyre vil ha vekk det ekstra barnetillegget til de med dårligst råd og FRP mener endog at ingen under 40 år skal få trygd. Troen på at trygden er for god og at bare den er lav nok vil  folk som er for sjuke til å jobbe likevel tvinges i jobb, av ren og skjær nødvendighet. Det er dette jeg mener med troen på helbredelse gjennom fattigdom. Det er skamløst, og dette har SV kontant avvist på vegne av regjeringa, og slik har det også blitt-

20

02 2012