Archive for December, 2012

Rett til fast arbeid

Bruken av innleid arbeidskraft er et problem fordi det undergraver retten folk har til trygg og fast jobb. For SV er det åpenbart at dette må begrenses. Nå er regjeringen kommet til enighet om om å styrke fagbevegelsens arbeid for et tryggere arbeidsliv.

Det vil vi gjøre gjennom å innføre såkalt kollektiv søksmålsrett som gir fagbevegelsen nye maktmidler for å slå ned på ulovlig innleie. Dette er et krav SV og fagbevegelsen har jobbet for over lang tid, nå er endelig gjennomslaget på plass. Jeg har tro på at dette blir vedtatt i Stortinget til våren.

Kollektiv søksmålsrett betyr at fagforeninger får mulighet til å forfølge brudd på arbeidsmiljølovens bestemmelser om innleie selv om den innleide ikke er medlem i foreningen. Formålet med ordningen er å styrke muligheten tillitsvalgte har til å slå ned på ulovlig bruk av innleie. Kollektiv søksmålsrett vært et av fagbevegelsens helt sentrale krav fordi det gir dem mulighet til å stoppe arbeidsgivere som bruker innleie for å svekke vilkårene for alle ansatte.

Hel og fast jobb med ei lønn å leve av er det viktigste i arbeidslivet. Derfor er SV glade for dette gjennomslaget for et tryggere og mer organisert arbeidsliv.

20

12 2012

Må kjenne igjen høyrepolitikk

Spørsmålet er ikke hva Ap og Høyre mener om EØS, spørsmålet er hvilken retning regelverket EU lager driver oss i. Alt det EU finner på plager selvsagt ikke Høyre, men AP må ta dette på alvor og avklare viktige prinsipper om fremtiden til norsk arbeidsliv og norsk velferd.

Det er høyrepolitikk som truer arbeidstakernes rettigheter i Norge, det er SV og Ap enige om. Da må vi gjenkjenne høyrepolitikken og stoppe den, uavhengig av om den leveres av Høyre og FrP eller om den kommer via EU og EØS. Det er her Arbeiderpartiet lar EU få en forrang som er farlig.

Vi må sikre at EU ikke kan svekke norske lønns- og arbeidsvilkår, arbeidsmiljøloven, arbeidsretten eller gripe inn i tariffavtaler. Og vi må slå fast at EU ikke kan sette til side ILO-konvensjoner. Hvis vi kunne vært enige om dette hadde mye vært gjort. En slik avklaring må forplikte også når EØS presser oss.

SV mener Norge må si nei til høyrepolitikk uansett om den kommer fra Erna Solberg eller fra Brussel. Det burde alle regjeringspartiene være enige i.

19

12 2012

Nå styrker vi retten til en hel jobb

Tusenvis, særlig kvinner, får bare deltidsjobb selv om de ønsker å jobbe mer. I loven finnes rettigheter til deltid, men ikke til heltid.  Å styrke retten til heltid er en kjernesak for SV. Det er avgjørende for reell likestilling, økonomisk selvstendighet og nødvendig for å styrke arbeidstakernes rett til trygghet og forutsigbarhet.

I bransjer som handel og service der mange har deltid, men trenger større jobb for å kunne forsørge seg, er dette viktige nye rettigheter. Flere i full jobb og store stillinger er også en stor fordel for kvalitet og trygghet i velferd og opplæring. For eksempel pasienter på sjukehjem og i hjemmetjenesten og for barn i barnehagen er det viktig at de slipper å måtte forholde seg til for mange ansatte. Flere på heltid er et stort pluss for mange.

Derfor er SV svært glad for at Regjeringen nå fremmer forslag om at deltidsansatte får lovbestemt rett på en utvidet stillingsprosent som matcher deres reelle arbeidstid. Dette gjelder ansatte som har jobbet mer enn det som står i kontrakten gjennom det siste året. Som eksempel kan nevnes hvis en sykepleier som er ansatt i 32 prosent stilling, men som hele tiden jobber 80 prosent. Da må en få rett til en kontrakt på 80 prosent stilling.

Arbeidsgiver må drøfte bruken av deltid med arbeidsplassens tillitsvalgte jevnlig.

Ansatte som ikke jobber fullt skal få fortrinnsrett på 100-prosentstillinger. Arbeidsgiver plikter til å informere den deltidsansatte personlig når det rokeringer i staben, og innkalle kvalifiserte deltidsansatte til intervju.  I dag sier reglene at utvidelse av stilling ikke skal innebære vesentlig ulempe for arbeidsgiver. Denne bestemmelsen gir for stor mulighet for arbeidsgiver til å hindre at flere deltidsansatte som vil ha større stilling kan få det. Derfor blir det viktig at høringsrunden på disse lovforslagene gir gode tilbakemeldinger på hvordan en kan stramme inn denne bestemmelsen slik at retten til utvidelse av stilling blir reell.

Her kan du laste ned forslagene til endringer i arbeidsmiljøloven (PDF)

13

12 2012

SV vil ha anstendig pensjon for sykehjemsansatte

I dag kom beskjeden om at Fagforbundet tapte pensjonskampen for de ansatte i kommersielle sykehjem. Dette viser at det er helt nødvendig å lovfeste pensjonsvilkårene for helsefagarbeidere og andre ansatte i sykehjem. Mange Høyre- og FrP-styrte kommuner konkurranseutsetter voldsomt nå, vi må sikre at det ikke fører til at de som skal gjøre jobben ender med få mye dårligere pensjon.

Anbud gjør at lønn, pensjon og arbeidsforhold presses til et minimum, kommersielle selskaper driver jo ikke veldedighet og et sted må pengene direktører og eiere skal tjene komme fra. SV har tidligere fått laget sammenligninger som viser hvordan de kommersielle gir sine ansatte dårligere vilkår enn det offentlige.

Helsedirektoratet har regnet ut at vi kan komme til å mangle over 50 000 helsefagarbeidere i 2035. Høyre og FrP gjør nå en stor innsats for å gjøre denne mangelen enda større. Det vi trenger er trygge jobber, hele stillinger og lønn og pensjon til å leve av. Konkurranseutsettingen gir tøffere arbeidsforhold, lavere lønn og dårligere pensjon. Det er det motsatte av hva vi trenger.

Vi vet at kvaliteten ikke blir bedre av konkurranse. Det som skjer er at offentlige penger går til å betale direktørlønninger og fortjeneste for bedriftseiere i stedet for å gi god omsorg og anstendige arbeidsforhold. Hvis pasientenes ve og vel er viktigst må konkurranseutsettingen stoppe.

SV mener regjeringen må gripe inn ved å innføre lovfestet rett til å beholde lønnsansiennitet og pensjonsnivå, slik det er gjort for bussjåfører. Vi har ikke en eneste helsefagarbeider å miste.

Her kan du lese Fagforbundets kommentarer.

Her finner du kjennelsen fra Rikslønnsnemnda.

07

12 2012