Archive for July, 2013

Oljefondet må bli grønnere.

Audun Lysbakken presenterte nye oljekrav på sommerleiren til SU

Norge er medeier i mange oljeselskaper. Vi må bruke våre penger slik at de bidrar til å løse klimaproblemene, ikke øke dem. Derfor krever SV at oljefondet trekker seg ut selskaper som er klimaverstinger innenfor alle bransjer.

I dag er oljefondet tungt inne i flere selskaper som bedriver svært klima- og miljøskadelige aktiviteter. Kull, tjæresand og skifergass gir store problemer både lokalt og internasjonalt. Det er også en stor risiko forbundet med å investere i disse selskapene.

Nylig tok Storebrand og Rabobank konsekvensene av dette. Storebrand trakk seg ut av 13 kullselskaper og 6 oljeselskaper som er involvert i oljesand. Begrunnelsen er at om vi skal nå de nødvendige klimamålene, er dette dårlige investeringer. Det er bra at selskaper nå får øynene opp for miljømessige konsekvenser av sine investeringer.

I april i år la Carbon Tracker og Grantham Research Institutefram rapporten «Unburnable carbon 2013: Wasted capital andstranded assets», hvor de slår fast at 60-80 % av olje, gass og kull eid av børsnoterte selskap må forbli i bakken dersom vi skal nå klimamålene. I følge rapporten blir det stadig mer risikofylt å investere i selskap som utelukkende eller i stor grad er involvert i fossil energi, og selskapene bør heller øke investeringene i klimavennlig teknologi og infrastruktur for å redusere risikoen.

Vi må forberede oss på at det ikke lenger vil være økonomiskforsvarlig å investere i selskaper som ikke har lov til å ta opp mer. Skal vi løse klimaproblemet, må to tredeler av de fossile energiressursene ligge. Det gir ingen mening å plassere milliarder i selskaper som vil gå på store tap når verden løser klimakrisa.

For å redusere klimarisikoen i oljefondet må fondet trekke seg ut av oljeselskap, kullselskap, selskap som er tungt inne i skifergass og tjæresand. Det beste både moralsk, økonomisk og politisk er å investere sparepengene på en annen måte enn i olje, kull og gass.

SV foreslår at oljefondet skal trekke seg ut av:

  • Oljeselskaper. Staten eier så mye olje og gass gjennom for eksempel Statoil at hensynet til risikospredning taler for å ikke eksponere seg mot olje og gass også gjennompensjonsfondet.
  • Kullselskap. Kull er klimaverstingen. Beregninger fra blant annet Rystad Energy viser at over 80 prosent av de kjente kullreservene må forbli under bakken om vi skal nå 2-gradersmålet.
  • Selskap som er tungt inne i skifergass og tjæresand. Tjæresand er særlig CO2-intensivt. Skifergassutvinning fører til stor lokal forurensing og helseskader.
  • Klimaverstinger innenfor alle bransjer. For eksempel kan det innføres en regel som sier at pensjonsfondet ikke skal investere i selskaper som er verst på klima innenfor sin bransje. Spørsmålet må utredes. Et mulig mål er å utelukke den verste fjerdedelen.

30

07 2013

Erna glemmer barna.

Barn har rett til å være sammen med pappa og bli like trygg på ham, som på mor. Og far trenger å ta større plass i barns hverdag. Derfor har vi gitt fedre selvstendige rettigheter til å ha pappaperm. Ellers vet vi at det blir som før, mor tar perm og far jobber. Uten rettigheter som bare pappa har, vil vi ikke makte å snu kjønnsrollemønstereti arbeidslivet og hjemme. Derfor har SV innført egen pappaperm.

Men Erna vi fjerne pappapermen. Da tenker hun ikke mye på barna og deres rett til å bli kjent med og trygg på pappa som omsorgsperson mens de er små. Og hun tenker ikke mye på pappa som selvsagt vil møte sterk motstand på arbeidsplassen, i kameratflokken og til og med fra mamma, som vil ha all permisjonen selv hvis ikke noen uker øremerkes far. Likestilt foreldreskap og arbeidsliv er et mål for SV. Da må en ha egen pappaperm. Barna og fedrene fortjener det.

Men kontantstøtte vil Høyre ha mer av, så mor skal holde seg hjemme og holde barna unna barnehagen. Gammeldags, likestillingsfientlig og ikke barnevennlig heller. SV vil heller utvide pappapermen slik at alle fedre får rett til den og bygge ned kontantstøtte. Da får barna, fedrene og likestillingen det bedre .

30

07 2013