Archive for March, 2015

Ta kampen for et grønt skifte.

SV foreslår fond for investering og forskning i skog og tre-næringa.
Det er tid for grønt skifte. Det haster. Men verken klimatruslene og faren for at disse grønne arbeidsplassene havner i utlandet og ikke her, ser ut til å få Regjeringen og samarbeidspartiene til å gripe muligheten.

Derfor tusen takk til Åge Klepp i Norsk Landbrukssamvirke for en betimelig og god kronikk i HA på onsdag. SV er helt enig i synspunktene dere kommer med. På tide å vise at vi ønsker å bygge opp industri på fornybare kilder fra bla skogen vår og på å bremse oljeavhengigheten. Å berge klima koster litt, å ikke gjøre det koster vanvittig mye mer.
Da må det til en storstilt og langvarig satsing der staten må ta rollen som motor, bidra kraftig til forskning og utvikling og være en stor og trygg investor inn i industrialiseringen. Vi må ha som mål at arbeidsplasser og FOU også må foregå i Norge. Vi må gjerne samarbeide over grensene, men nå er vi for mye ren råvareleverandør til svensk industri. Det er ikke å ta vare på norske interesser.
Noen konkrete forslag SV fremmer er at treforedlingsindustrien trenger et senter for forskingsdrevet innovasjon, SFI. Mange andre bransjer har slike senter med forsking for industriell bruk. Der samles forskere i ulike fagmiljø og kobles direkte opp mot næringslivet.
SV vil gi sterk støtte til å få etablert det Arena tre prosjektet som bla Forestia, Glommen skog, Moelven og Statskog har søkt om og som Tretorget er en del av. Bruk av mer tre i bygg er svært viktig.

Miljøteknologiordningen gjøres permanent og økes så også større industribedrifter kan få støtte.
Enovas klimateknologifond må inkluderer ulike typer skogbasert industri som kan bidra til økt produksjon av klimavennlige produkter som erstatter fossilt baserte produkter.
Forskning er nødvendig, men ikke nok. De gode ideene stopper ofte opp når de skal testes i full skala. Derfor må staten støtte pilotanlegg og industrialisering av forskingsresultat. Det kan gjøres gjennom etablerte ordninger som SIVA, et eget investeringsfond for Innlandet, som et nytt PilotInvest med offentlig og privat kapital.
Sist men ikke minst må staten føre en mer offensiv eierskapspolitikk. Staten må seriøst vurdere deleierskap for å være med på å omstille og videreutvikle treforedlingen, ikke leie ut eller selge Statskog. Både Statskog og Statkraft må brukes som viktige statlige medaktører i omstillingen.
Det må bli slutt på lek med tall, klimatrussel og arbeidsplasser og det må bli slutt på at Innlandet skal være en ren råvareeksportør. SV krever klimasatsing for nye grønne arbeidsplasser i Innlandet må komme i neste års budsjett.

Med vennlig hilsen

Karin Andersen
Stortingsrepresentant SV
Mobil 93063669

13

03 2015

Søndag som andre hverdager?

Søndager som andre hverdager?

Noen må jobbe på søndag fordi det er viktig. Politi, sjukehus, brannvesen må fungere hele tida. Men det står ikke akkurat om liv og død at vi kjøper sko og sminke på søndager. Folk som jobber i butikk trenger også fri og tid til ungene sine.
Regjeringa kaller søndagsåpne butikker frihet for forbrukere og handelsstand. Hva slags frihet er det at flere enn nødvendig må jobbe på søndag? Næringsminister Mæland mener at når noen butikker har anledning til å ha åpent på søndager og da må alle få.
Handelsnæringa sjøl sier det som sant er, får alle, må alle prøve og da øker matvareprisen og mange vil gå konkurs. Er det frihet og fint for forbrukerne?
Tror Regjeringa forbrukerne er helt dumme?

370.000 ansatte i varehandelen og deres familier vil rammes og presse fram at stadige flere må jobbe på søndager. Butikkenes leverandører må det og barnehageansatte, for mange har jo barn som trenger omsorg og tilsyn. For mange er ikke nødvendigvis søndagen mer hellig enn andre dager, men det å ha noen felles fridager for familien har en stor verdi i seg sjøl. Spør de som i dag må jobbe ubekvemt.

Søndagsåpne butikker er langt fra et folkekrav, snarere tvert i mot. Både i varehandelen og blant vanlige folk er det et flertall mot forslaget. Næringa vil ikke ha det, forbrukeren vil ikke ha det, de ansatte vil ikke ha det. Bare Frp, Høyre og Venstre ser ut til å ønske seg høyere priser, flere konkurser og flere som må jobbe på søndag.
SV vil ikke gjøre søndag til hverdag og sier nei til søndagsåpne butikker.

12

03 2015

Må hjemmehjelpa bruke helikopter?

imageSkal hjemmehjelpa bruke helikopter?
Det er ikke størrelsen de alltid kommer an på når en skal bedømme om en kommune fungerer godt eller ikke. MENINGER
Derimot er kommuneøkonomien veldig viktig. Der svikter både Regjeringa og skatteinngangen. Kommunene må få kompensert både for skattesvikten i 2014 og må få et skikkelig løft. Da må en evne å prioritere skoler og eldreomsorg foran skattelette til millionærer og formuende.

Slik disktriks-Norge ser ut, er antall innbyggere eller kvadratkilometer meningsløst å diskutere og slik sammenslåing er ikke gjennomførbart uten at folk får mange mil til kommunesenteret og hjemmehjelpa må bruke helikopter. Hvis områder som i hverdagen ikke er en naturlig felles bo og arbeidsregion, blir slått sammen har lite for seg, hvis en da ikke vil tvangsflytte folk.

Kommunene rundt byene er ofte større enn dette måltallet, men klarer allikevel ikke alltid å gi god nok velferd og skaffe nok kvalifiserte fagfolk. Barnehagelærere er jo et veldig aktuelt stikkord. Mangelen på fagfolk løses ikke med storkommuner, men ved å utdanne mange nok og sikrer lønn og arbeidsforhold så de vil jobbe i kommunene. Ikke størrelsen det kommer an på, Sanner, og samarbeid mellom kommuner er ikke farlig.

Det er ikke felles arealplanlegging mellom geografisk store kommuner i distriktsnorge som er problematisk. Det er samarbeid mellom kjempestore kommuner som Oslo, Bærum og Lørenskog som må samordnes og da er et måltall på antall innbyggere helt meiningsløst og kommunene vil antakelig ikke bli stor nok uansett. Kanskje den av Høyre og Frp forhatte fylkeskommunen er geografisk stor nok til dette ansvaret som må aksles for å få fram plass til kollektivtrafikken?

Høyre og Frp har sagt at dette ikke er en ren spare penger reform. Og de til gode å bevise at store kommuner er bedre enn små til å gi folk god velferd, sikre nok fagfolk og at innbyggerne har reell medbestemmelse. Alle brukerundersøkelser til nå har vist at det slett ikke er størrelsen det kommer an på, hvis en er opptatt av kvalitet, innbyggertilfredshet og mulighet til å delta for folk flest.

Og, det det handler om er vel at en ønsker stor kommuner for å kunne sette drift ut på anbud og private selskaper skal få sugerøret inn i kommunekassene rundt omkring. Det er SV mot.

Karin Andersen

Stortingsrepresentant SV

12

03 2015