Et familievennlig arbeidsliv

Et arbeidsliv der mange deltar må være slik at det går an å ha unger og jobb samtidig. Gjennom hele vår historie har SV jobbet for et godt arbeidsliv for alle, også barna med foreldre i arbeid.

Et familievennlig arbeidsliv er nødvendig for at vi skal kunne forvente at flere ønsker å jobbe i fulle stillinger. Og mange vil gjerne ha hel jobb, men får det ikke fordi arbeidsgiver ikke tilbyr det Skal vi få flest mulig til å jobbe fullt, og samtidig sørge for at folk kan leve godt med jobb og familie, er det en rekke forhold som må være på plass.

Det aller første er at ungene våre må være trygge når vi er på jobb. I SV har vi jobbet for gode barnehager gjennom hele partiets historie. I løpet av det siste tiåret har andelen barn i barnehage økt voldsomt. Tilbake i 2005 hadde 76 prosent av ungene plass, nå har over 90 prosent av barn mellom ett og fem år plass. Fremover vil SV ha to barnehageopptak i året og flere med utdanning inn i barnehagene. Mye lettere å jobbe heltid hvis vi vet at ungene våre har det godt når vi er på jobb.

Det neste er å sikre retten til heltid. Mange som ønsker å jobbe mer får ikke så stor jobb de ønsker. Både i helsevesenet og i varehandelen er problemet med deltid stort. nå i vår har regjeringen gått inn for en såkalt mertidsparagraf som gjør at en hjelpepleier som er ansatt i en halv stilling, men som egentlig jobber 75 prosent kan kreve å få fast kontrakt på 75 prosent etter ett år. Dette styrker retten til hel stilling for de som ønsker seg det. I tillegg bevilger regjeringen 25 millioner i året til prosjekter som gir flere hel jobb. Og det lykkes der lokale tillitsvalgte og arbeidsgivere jobber sammen for heltid.

Vi må sørge for et familievennlig arbeidsliv. SV mener det å kunne ha jobb og samtidig et godt liv, både med familie og venner. Det betyr at vi ikke ønsker å utvide hvor lenge arbeidsgivere kan pålegge deg å jobbe, vi vil at ansatte og fagforeninger skal ha sterk mulighet til å stoppe arbeidstider som er for harde og sliter ut folk. Det er stort press på at folk skal være mer på jobb, spesielt for ansatte i butikker. Derfor vil SV at arbeidsmiljølovens begrensninger om, blant annet, nattarbeid også skal gjelde for ansatte i varehandelen.

Barn må få være med foreldrene den første tiden. Derfor har SV økt fødselspermisjonen og innført 14 uker permisjon forbeholdt mot og 14 uker forbeholdt far. Hele permisjonen er nå 49 uker med full lønn eller 59 uker med 80 prosent lønn. Det gir tid til å være foreldre og ha trygghet for den første tiden. SV mener at alle må få rett til fødselspermisjon og vil derfor innføre en minstepermisjon sånn at alle de som bare får en liten sum engangsstønad i dag skal få penger til å være hjemme med barna.

Vi vil dele arbeidet på flere gjennom redusert arbeidstid. SV er også tilhengere av å redusere arbeidstiden. Siden kvinner gjorde sitt inntog i arbeidslivet har det ikke vært noen skikkelig omfattende reduksjoner i arbeidstiden. Dermed har familiene gått fra en hjemme og en i jobb til at begge foreldrene i en familie er i jobb. Det gjør at det blir mindre tid til det som skal skje hjemme. Når vi i tillegg vet at foreldre bruker mer tid på barn og barns fritid er det klart hverdagen blir presset. SV vil redusere arbeidsmiljølovens krav til en vanlig arbeidsuke fra 40 timer til 37,5 timer for at fagbevegelsen skal jobbe videre med å redusere arbeidsuken, på sikt er sekstimersdagen vårt selvsagte mål.

Et godt arbeidsliv handler like mye om hvordan vi har det utenfor jobben. Vi har mange yrker der det er nødvendig å jobbe både kveld, natt og helg. I regjering har vi likestilt skift og turnus slik at også de som jobber tredelt turnus, får redusert arbeidstiden sin.

Jeg tror ikke pekefingre og moralisering mot folk som bare prøver å få hverdagen sin til å gå opp er lurt. Vår jobb er å legge til rette for at så mange som mulig kan stå i jobb, samtidig som vi sikrer at folk har god kunnskap om hva valgene hver enkelt av oss tar betyr for alderspensjon og andre rettigheter. Vi må si tydelig fra om at en kan tape både pensjon og lønn ved å ikke jobbe heltid.

For å få til det arbeidslivet som er best for alle trenger vi rett til heltid, gode barnehager og skoler, sykelønnsordninger som fungerer, hjelp til å komme i arbeid for de som trenger det og en lovgivning som tilrettelegger for at jobb og familie går sammen.

30

05 2013