Et godt steg for brukerstyrt personlig assistanse

I dag varsler regjeringen at brukerstyrt personlig assistanse skal rettighetsfestes. SVs Karin Andersen er glad for at arbeidet med rettighetsfesting nå tas et steg fremover, men er utålmodig for det videre arbeidet.

– Prinsippet om rettighetsfesting er viktig og et gjennombrudd. Det handler om selvbestemmelsen i eget liv for folk med stort behov for praktisk hjelp i hverdagen. Med brukerstyrt personlig assistanse kan folk selv bestemme hvordan og når praktiske ting de selv ikke kan gjøre, skal gjøres, sier Andersen.

– For SV er enkeltmenneskenes frihet og selvbestemmelse grunnlaget for all vår politikk. Mennesker med nedsatt funksjonsevne trenger rettigheter og praktisk assistanse for å ha samme frihet som andre. Å kunne bestemme og styre mer selv, gjennom ordningen med brukerstyrt personlig assistanse, øker friheten, derfor har SV jobbet for dette så lenge, sier Andersen.

Kompromisset i Regjeringen gir personer med varig og stort behov for praktisk bistand og opplæring rett til å få slike tjenester organisert som BPA med samme antall timer som de ville fått om det hadde brukt vanlige kommunale helse- og omsorgstjeneste.

– Jeg forventer at utforming av regler og oppfølgingen av dem blir nøye fulgt opp fra regjeringen og at denne rettighetsfestingen vil gi mer frihet for mange med nedsatt funksjonsevne, sier hun.

Andersen understreker likevel at hun ikke mener dette arbeidet er sluttført.

– Det har tatt tid å få enighet om prinsippet. Resultatet har noen begrensninger, og SV vil jobbe videre for å utvide ordningen, sier Andersen. – Likevel er dette en veldig god dag for alle som har kjempet for brukerstyrt personlig assistanse.

Dette er hovedpunktene i forslaget som nå sendes på høring

  • Personer med varig og stort behov for praktisk bistand og opplæring får rett til å få slike tjenester organisert som BPA med samme brukerrettet tid som ved tilbud etter helse- og omsorgstjenesteloven om praktisk bistand og opplæring
  • Rettigheten avgrenses til personer under 67 år
  • Rettigheten omfatter ikke støttekontakt
  • Rettigheten omfatter i utgangspunktet ikke tjenester som krever mer enn én tjenesteyter til stede eller nattjenester med mindre de har behov for kontinuerlige tjenester slik at organisering som BPA ikke blir kostnadsdrivende for kommunen
  • Stort behov defineres som minst 25-32 timer i uken
  • Retten inntrer ved 25 timer, men dersom kommunen kan dokumentere at tjenesten blir vesentlig dyrere i intervallet 25-32, kan kommunen avstå fra å organisere tjenesten som BPA. Kommunen må ta få medhold av fylkesmannen i sin vurdering.

22

03 2013