Fra trygdet til arbeidstaker

Noen tror at kutt i uføretrygden vil gjøre at flere kommer over i arbeid. Det eneste som er sikkert er at kutt i uføretrygden vil forverre økonomien til folk med store helseproblemer som allerede har lite penger. Når en må snu hver krone for å få hverdagen til å gå opp blir en verken friskere eller i bedre stand til å arbeide av å få det verre økonomisk. Erfaring viser tvert i mot at folk blir sykere og mer utslått av det.

Det er strenge medisinske kriterier for å få uføretrygd, det er ikke mulig å ”velge” uføretrygd i stedet for arbeid. Tilfeller av trygdemisbruk forekommer, og det skal forfølges og straffes, men det ville være en forferdelig avsporing å straffe folk som står varig utenfor arbeidslivet fordi et mindretall misbruker systemet.

Regjeringen har varslet omlegginger i uføreordningen etter at pensjonssystemet ble lagt om. Det berører nesten 300 000 som i dag lever av uførepensjon. SV ser på omleggingen som en mulighet til å lage et bedre system som gir uføre en forutsigbar og anstendig inntekt å leve av og som ivaretar de som lever av uføretrygd på en bedre måte. Spesielt må familier med barn sikres en økonomi som gjør at de kan gi barna sine en god oppvekst, til tross for den sykdommen de er rammet av. I tillegg må vi sørge for at systemet er fleksibelt og som oppmuntrer de som i perioder kan jobbe noe.

Årets LO-kongress ga et tydelig signal om at LO ønsker en styrket uføreytelse som sikrer folk mot fattigdom. Der ble det advart mot levealdersjustering av uføres alderspensjon, som gjør at alderspensjonen blir lavere for de årskull som lever lengre. LO krevde også at barnetillegget i uføreytelsen fortsatt skal være behovsprøvd, og at det skal gå til de familiene som trenger det mest.

SV støtter LO og andre deler av fagbevegelsen som har advart kraftig mot å skjære ned på rettighetene til de som blir uføre. Sammen med fagbevegelsen og organisasjonene for de berørte gruppene vil vi kjempe for å styrke uføretrygden, ikke svekke den.

Barnefamilier med lav uførestønad får i dag et behovsprøvd barnetillegg for å sikre de vanskeligst stilte. Uføreutvalget, fra 2007, foreslo et standardisert tillegg per barn. Da vil alle få tillegg, men det vil bety et årlig tap på 23 000 kroner per barn for de fattigste barnefamiliene. Derfor vil SV beholde dagens system slik at barnetillegget går til de som trenger det mest.

Mange som lever av uførestønad i ønsker, og er i stand til, å jobbe noe. Det er ikke innstramninger i ytelsen som kan hjelpe disse inn i arbeidslivet. En ny uføretrygd må gjøre det lettere å kombinere arbeid og trygd. I dag kan en fullt uføretrygdet tjene et fribeløp på 75 641 kroner i året samtidig som en mottar uføretrygd. Tjener du mer enn dette må NAV revurdere om du skal ha rett til uføretrygd likevel, og du risikerer å miste retten til støtte. Det økonomiske tapet ved å jobbe kan bli dramatisk dersom en passerer denne grensen.

For å få flere til å jobbe så mye som de er i stand til, må vi ha ordninger som er fleksible og som bidrar til at det lønner seg å jobbe litt mer. Mange opplever at helsetilstanden varierer veldig mellom gode og dårlige perioder. Da er det viktig at folk kan jobbe mer når de er i bedre form, uten å risikere å miste rettigheter til uføretrygd. SV vil opprettholde gode muligheter til inntekt ved siden av trygden, gå bort fra at uføregraden automatisk skal revurderes hvis man overstiger fribeløpet, og gå inn for at uføretrygden ikke reduseres urimelig mye hvis man tjener mer enn fribeløpet. Muligheten til å sette uførepensjonen på vent i inntil ti år for å prøve seg i arbeidslivet må også opprettholdes og bør utvides.

Jeg møter stadig folk som mener at flere skal i jobb og færre skal på trygd, men som også forteller at det er vanskelig å ansette noen med helseproblemer i akkurat deres bedrift. De fleste arbeidsplasser har nemlig lite rom for arbeidstakere med helseproblemer og funksjonsnedsettelser. Dersom vi fikk større aksept for helseproblemer i arbeidslivet, og økte mulighetene for å tilrettelegge arbeidsdagen og arbeidsplassen bedre, ville flere kunne jobbe mer. Her må både offentlige virksomheter og andre bedrifter ta ansvar.

Vi har et spesielt ansvar for de som blir uføre allerede i ung alder. Det er mye vanskeligere å leve av uføreytelser fra man er i tjueårene, ikke minst økonomisk, enn å bli ufør de siste årene i arbeidslivet.  Mennesker som må leve på trygd et helt liv trenger en ytelse som gjør det mulig å etablere seg og stifte familie.  Ordningen ”Ung ufør” er etablert for de som ikke har opparbeidet rettigheter til økte ytelser og som rammes av varig sykdom eller funksjonsnedsettelse før de er fylt 26 år. De mottar et eget tillegg som kalles ”ung ufør”. SV mener at dagens ordning må styrkes og utvides til å gjelde alle unge som blir uføre.

SV vil kjempe for en uføreytelse som fortsatt skal være et trygt sikkerhetsnett for de som står utenfor arbeidslivet i lengre tid på grunn av dårlig helse. Samtidig må vi ha et system som gjør at de som ønsker og klarer å jobbe noe får muligheten til det.

Hvis vi ønsker at færre skal leve på trygd, og flere skal være i arbeid, må samfunnet stille opp med tidlig og riktig hjelp for mennesker med helseproblemer, og med raskere og bedre kvalifiserte tiltak. Sammen med en uføreytelse som gir mer igjen for å jobbe når man er frisk nok til det, vil disse tiltakene være de viktigste virkemidlene for å få flere over fra uføretrygd til arbeid. Skal ordningen fungere godt må den både gi rom for inntekt ved siden av uføreytelsen og tilrettelegge for en fleksibel overgang til fulltidsarbeid for de som klarer det.

Målet er et arbeidsliv som har rom for flere, en uførestønad som gjør det lett å kombinere arbeid og trygd, og anstendige ytelser til de som ikke har helse til å jobbe.

(Skrevet i mai 2011)

21

02 2012