Mer gods må på bane.

Rørosbanen må inn i Godspakke Innlandet.

Nasjonale klima og transport løsninger finnes i Hedmark.
Det er store og økende mengder gods som kjøres på veg, lange strekninger i Norge og ut av Norge.
Denne transporten gir unødvendige og store klimagassutslipp, øker slitasjen og kapasitetsproblemene på vegene og er til stor plage for de som til daglig må bruke gjennomfartsvegene, slik som E6. RV 2 og RV 3.
Godspakke Innlandet med strøm på strekningene Hamar – Elverum – Kongsvinger, og ny godsterminal der, er en bra start, men ingen løsning.

Industrimiljøer fra Helgeland til Kongsvinger jobber for at Nasjonal transportplan 2018-2029 skal løfte mer gods fra vei til jernbane. Transportetatene foreslår en offensiv godssatsing. Av hensyn til verdiskaping og klima mener NHO og LO at satsingen bør bli enda større.
Transportetatenes foreslåtte «Godspakke Innlandet» innebærer at strekningen Hamar – Elverum – Kongsvinger elektrifiseres. Det bygges moderne fjernstyringsanlegg, kryssingsspor, tilsvingere samt nye godsterminaler. Det fører til at kjøretiden tur/retur Hamar – Kongsvinger reduseres med tre timer, samtidig som kapasitet og fleksibilitet øker kraftig. For næringslivet i Nordland, Trøndelag og på Nord-Vestlandet vil «Godspakke Innlandet» åpne en ny rute for effektiv transport til og fra Sverige og kontinentet. Baneinvesteringene vil kunne utløse en dobling av antallet godstog fra Nordland. For skog- og trenæringen i Innlandet vil godspakken gi store innsparinger på eksisterende transporter og legge grunnlag for økt hogst og økt verdiskaping i områder der høye transportkostnader har virket hemmende.
«Godsalliansen nord – sør» ønsker å få frem hvordan denne godssatsingen har høy samfunnsnytte, reduserer CO2-utslipp og gir økt verdiskaping for næringslivet i en stor del av Norge.
En ny og effektiv rute for transport til Sverige og kontinentet betyr store innsparinger også for industrien og sjømatnæringen i Nordland. Den foreslåtte løsningen vil gjøre at man slipper å kjøre alle tog innom Oslo/Alnabru og unngår den tette trafikken der. Det er nesten ingen som har det mer travelt enn en død laks. Men med godskorridor fra Nordland via Kongsvinger til Hallsberg (jernbaneknutepunkt nær Örebro) kan en få fram godset på under 20 timer. Da vil store mengder sjømat som i dag går på trailer overføres til jernbane.

Godspakke innlandet er bra, men vil kunne skape en ny flaksehals for både gods og persontransport på Dovrebanen.
Løsningen på dette nasjonale transportbehovet ligger bla i å få fortgang i elektrifisering og utbedring også av Rørosbanen, slik at større godsvolum kan fraktes der og også noen av langdistansetogene på persontransport mellom sentrale Østlandet mot Trøndelag og Nordland, kan bruke denne traseen.
Dette er en nøkkelstrekning av nasjonal betydning som ikke kan utsettes lengre, dersom en ønsker å få mest mulig gods over på bane.

Det er helt urimelig at befolkningene langs for eksempel RV3 skal leve med den enorme negative belastningen som de blir påført av stadig økende gjennomgangstrafikk med trailere med gods som kunne blitt fraktet på bane.

26

01 2018