Nå styrker vi retten til en hel jobb

Tusenvis, særlig kvinner, får bare deltidsjobb selv om de ønsker å jobbe mer. I loven finnes rettigheter til deltid, men ikke til heltid.  Å styrke retten til heltid er en kjernesak for SV. Det er avgjørende for reell likestilling, økonomisk selvstendighet og nødvendig for å styrke arbeidstakernes rett til trygghet og forutsigbarhet.

I bransjer som handel og service der mange har deltid, men trenger større jobb for å kunne forsørge seg, er dette viktige nye rettigheter. Flere i full jobb og store stillinger er også en stor fordel for kvalitet og trygghet i velferd og opplæring. For eksempel pasienter på sjukehjem og i hjemmetjenesten og for barn i barnehagen er det viktig at de slipper å måtte forholde seg til for mange ansatte. Flere på heltid er et stort pluss for mange.

Derfor er SV svært glad for at Regjeringen nå fremmer forslag om at deltidsansatte får lovbestemt rett på en utvidet stillingsprosent som matcher deres reelle arbeidstid. Dette gjelder ansatte som har jobbet mer enn det som står i kontrakten gjennom det siste året. Som eksempel kan nevnes hvis en sykepleier som er ansatt i 32 prosent stilling, men som hele tiden jobber 80 prosent. Da må en få rett til en kontrakt på 80 prosent stilling.

Arbeidsgiver må drøfte bruken av deltid med arbeidsplassens tillitsvalgte jevnlig.

Ansatte som ikke jobber fullt skal få fortrinnsrett på 100-prosentstillinger. Arbeidsgiver plikter til å informere den deltidsansatte personlig når det rokeringer i staben, og innkalle kvalifiserte deltidsansatte til intervju.  I dag sier reglene at utvidelse av stilling ikke skal innebære vesentlig ulempe for arbeidsgiver. Denne bestemmelsen gir for stor mulighet for arbeidsgiver til å hindre at flere deltidsansatte som vil ha større stilling kan få det. Derfor blir det viktig at høringsrunden på disse lovforslagene gir gode tilbakemeldinger på hvordan en kan stramme inn denne bestemmelsen slik at retten til utvidelse av stilling blir reell.

Her kan du laste ned forslagene til endringer i arbeidsmiljøloven (PDF)

13

12 2012