Pionerkvinnene og de rødgrønne

Barnehager og skolefritidsordning, fødselspermisjon og pappapermisjon, rett til å være hjemme med syke barn – med lønn. Alt dette er eksempler på viktige velferdsordninger som gjør det lettere for kvinner å kombinere arbeid og familieliv. Og som Ellen Guthe skriver i VG 20. juni er det er eksempler på rettigheter som har vært kjempet fram av pionerkvinner de siste tretti årene.

Som del av generasjonen og kvinnene som gikk i front for dette, kan vi når som helst skrive under på at kampen ikke alltid var lett. SV har likevel hele tiden kjempet for kvinners rettigheter og muligheter, og jobber fortsatt for å sikre reell likestilling mellom kvinner og menn.

Ellen Guthe var selv en del av denne generasjonen av pionerkvinner. Hun skriver at hun er skuffet over den rødgrønne regjeringens nye pensjonistskatt.

Men det er kvinner som har kommet best ut av endringene som er gjort. Totalt innebar omleggingen en skattelettelse til pensjonister på 2,8 milliarder kroner. Om lag to tredjedeler av dette gikk til kvinner. Så mye som 82 prosent av kvinnene fikk lavere eller uendret skatt, mens bare 18 prosent måtte betale mer. De som må betale mer er de som har de høyeste pensjonene. Det mener vi er rettferdig, selv om mange av oss kommer til å få høyere skatt som pensjonister. Også pensjonister bør betale skatt etter evne. Den form for rettferdighet og solidaritet er også helt i tråd med ånden fra 70-tallets kvinnekamp.

SV og den rødgrønne regjeringen har også vært opptatt av å sikre alle eldre trygghet i alderdommen. Regjeringens satsing på eldreomsorg, med utbygging av sykehjem og omsorgsboliger, og satsing på flere ansatte i omsorgsyrkene, skal gi alle trygghet for at de får den omsorgen de trenger. De fleste pionerkvinnene har mange gode år før de trenger dette, men tryggheten for at tilbudet finnes er viktig for alle.

Selv om vi har oppnådd mye i løpet av de siste tiårenes kvinnekamp, gjenstår det fortsatt mye før vi har nådd full likestilling i Norge. Vår solidaritet må også gjelde dagens unge kvinner. Fortsatt er kvinner mye mer utsatt for vold enn menn. Og fortsatt tjener ikke kvinner og menn det samme. Å gjøre noe med dette er to viktige kamper vi kjempe sammen med dagens unge kvinner.

Skrevet sammen med Tora Aasland. Publisert i Dagbladet.

21

02 2012