Regjeringen kutter i UDI og påstår de skal beskytte oss mot kriminelle.

Kriminelle sendes ikke ut og køene vokser.
Samtidig har Anundsen kuttet i UDI i revidert. Da har han null troverdighet på at flere vil kunne behandles.

(Under er klippet inn korrekt tekst fra behandlingen av revidert forrige uke der regjeringen kutter og AP og SP er enige i kuttet 15 mill. )

SV har foreslått å reversere kuttet i UDI med 15 millioner kroner og at 1 mill av dette er øremerket dere for eget rettshjelpsprosjekt for de lengeværende asylbarna.

Det ble nedstemt. Da er det bare spill for galleriet å påstå at de gjør mer. De gjør mindre og nå er flyktningekatastrofen stor i verden. Ingenting tyder på at det kommer færre.
Jeg har forstått at regjeringen var mer opptatt av billig taxfree, enn av barn, men de kunne i det minste heller brukt de pengene på å bekjempe internasjonal kriminalitet og sørget for at kriminelle som skal ut ikke blir her fordi UDI ikke har kapasitet, sier Karin Andersen nestleder i SVs stortingsgruppe.

Fra Revidert innstilling fra finanskomiteen .

5.4.18 Kap. 490 Utlendingsdirektoratet
Post 1 Driftsutgifter
Sammendrag
I saldert budsjett 2014 er det lagt til grunn en prognose på 14 000 asylankomster i 2014, og at Utlendingsdirektoratet (UDI) skal behandle 12 000 asylsaker i 2014. Prognosen for antall asylankomster til Norge nå er redusert fra 14 000 til 11 000. På denne bakgrunn legges det opp til at UDI skal behandle færre saker enn opprinnelig lagt til grunn. Det foreslås å redusere bevilgningen på kap. 490 post 1 med 15 mill. kroner.
På bakgrunn av reduserte gebyrinntekter over kap. 440 Politidirektoratet, post 6 Gebyr – utlendingssaker og en noe lavere saksinngang av oppholdssaker enn forventet, foreslås det å redusere bevilgningen på kap. 490 post 1 med 6,5 mill. kroner.
Samlet foreslås det å redusere bevilgningen under kap. 490 post 1 med 21,5 mill. kroner.
Komiteens merknader
Komiteens flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre, påpeker at den siste tids asylankomster til Norge viser relativt kraftige svingninger på kort tid, og at det er stor usikkerhet om utviklingen fremover. Flertallet viser til at konsekvensene for UDI, som behandler sakene i førsteinstans, er sterkere og mer umiddelbare enn senere i asylkjeden. Flertallet foreslår derfor å styrke kapasiteten til å håndtere raske skifter i innkomne asylsaker i UDI gjennom å omdisponere 6,5 mill. kroner fra Utlendingsnemnda (kap. 491 post 1). Flertallet viser til at dette betyr at bevilgningen økes med 6,5 mill. kroner i forhold til regjeringens forslag, tilsvarende en reduksjon på 15,0 mill. kroner i forhold til tidligere vedtatt budsjett.
Flertallet fremmer følgende forslag:
«I statsbudsjettet for 2014 gjøres følgende endring:
Kap.
Post
Formål
Kroner
490
Utlendingsdirektoratet
1
Driftsutgifter, nedsettes med
15 000 000
fra kr 839 794 000 til kr 824 794 000»
Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet slutter seg til regjeringens forslag.
Komiteens medlem fra Sosialistisk Venstreparti vil gå imot regjeringens forslag om kutt i driftsbudsjettet til UDI på 15 mill. kroner. Regjeringen argumenterer med at prognosen for asylankomster har gått ned. Dette medlem viser til at saksbehandlingstidene hos UDI fortsatt er for lange, og mener derfor at midlene bør brukes til å få saksbehandlingstidene ned. Sakene som utlendingsmyndighetene behandler er av stor betydning for den enkelte, og det er viktig at sakene blir avgjort så raskt som mulig. Dette medlem viser til at regjeringen, i samarbeid med støttepartiene Kristelig Folkeparti og Venstre, har foreslått en engangsløsning for enkelte av de lengeværende asylbarna. I høringsbrevet framgår det at utlendingsforvaltningen ikke på eget initiativ vil gjenoppta saker hvor det foreligger endelig vedtak. Asylsøkere med endelig avslag har ikke rett på fri rettshjelp. Den foreslåtte regelverksendringen er komplisert og vil oppleves som krevende for mange familier som omfattes av bestemmelsen. Mange vil derfor trenge veiledning. Dette medlem mener derfor det må bevilges midler til gratis rettshjelp for disse familiene slik at de får en reell mulighet til å få prøvd sin sak. I 2006 fikk NOAS midler øremerket et rettshjelpsprosjekt for afghanske asylsøkere etter initiativ fra regjeringen fordi man skulle foreta en ny gjennomgang av sakene til mange afghanske asylsøkere. Mange barnefamilier henvender seg allerede til NOAS for bistand og informasjon. Etter at regjeringen avsluttet NOAS sitt besøksprogram i mottak i vinter, er NOAS i en situasjon med sterkt redusert kapasitet. Dette medlem vil derfor at 1 mill. kroner av disse midlene overføres til NOAS, øremerket rettshjelpsprosjekt for de lengeværende asylbarna.
Dette medlem viser for øvrig til merknader under kap. 167 om å ta imot opp til 5 000 syriske flyktninger.
Dette medlem fremmer følgende forslag:
«I statsbudsjettet for 2014 gjøres følgende endring:
Kap.
Post
Formål
Kroner
490
Utlendingsdirektoratet
1
Driftsutgifter, forhøyes med
15 500 000
fra kr 839 794 000 til kr 855 294 000»

Karin Andersen

23

06 2014