Sosial dumping må stoppes

De mange og alvorlige lovbruddene vi ser i dag truer seriøse bedrifter og utsetter arbeidstakere for stor urett. Når vi vet hvor ekstremt lønnsom sosial dumping er, så må sterkere tiltak settes inn. Gunnar Gundersen er motstander av effektive tiltak mot sosial dumping, men det  kan være vanskelig å få med seg fakta nå en er så sint som Gundersen. Den største trusselen mot bedriftene er at vi ikke får stoppet de som jukser.

 

Når Regjeringen nå har foreslått at Arbeidstilsynet kan ilegge bedrifter som bryte loven mulighet til å ilegge overtredelsesgebyr vil det bli en mer effektiv håndheving av og respekt for regelverket, siden risikoen for å få en reaksjon for brudd på regelverket vil bli mer reel. Arbeidstilsynet opplever stadig at saker blir nedprioritert av politiet og kjeltringene slipper unna. Det er uheldig om betydelige brudd på regelverket ikke fører til en reaksjon. En slik rett vil også være i tråd med intensjonene til Sanksjonsutvalget om å avlaste politiet og påtalemyndigheten ved bruk av administrative sanksjoner fremfor straff. Da vil også de lovbrudd som blir politianmeldt ha mulighet til å bli prioritert og få den oppmerksomhet de  må ha i politi, påtalemyndighet og domstolsapparatet. I tillegg innebærer en slik løsning en raskere reaksjon på lovbrudd som blir avdekket under tilsyn. Rask reaksjon på et lovbrudd virker mer preventivt enn når det går lang tid mellom lovbruddet og reaksjonen. Mange ganger er ”fuglen fløyet” hvis saken kommer opp. .

Dette er ikke vilkårlig eller manglende rettsikkerhet, slik Gundersen påstår. Slike gebyrer er ikke enestående. Datatilsynet kan ilegge overtredelsesgebyr for overtredelse av personopplysningsloven, mens Arbeidstilsynet i dag er avskåret fra det samme ved tilsyn av de nært beslektede og dels overlappende reglene for beskyttelse av arbeidstakers personvern i arbeidsmiljøloven kapittel 9. Ved innføring av overtredelsesgebyr, vil det være et viktig hensyn at rettssikkerheten til bedriftene blir tilstrekkelig ivaretatt. Det vil selvsagt bli utarbeidet retningslinjer i loven for om overtredelsesgebyr skal ilegges, for utmålingen av gebyrene, i tillegg til at det blir fastsatt en øvre grense for gebyrenes størrelse. Dette bør bidra til at det blir samsvar mellom regelbruddet og reaksjonen. I vurderingen av om man skal ilegge gebyr skal det legges vekt på en rekke momenter, blant annet graden av skyld, fare for gjentakelse og om overtrederen har oppnådd noen fordeler ved å bryte loven. Dette vil sikre rimelig forhold mellom overtredelse og reaksjon.

Overtredelsesgebyr er enkeltvedtak, rettsikkerhetsgarantiene i forvaltningsloven gjelder, som for eksempel krav om forhåndsvarsel, begrunnelsesplikt og klageadgang. Forvaltningsavgjørelsene vil på vanlig måte kunne prøves for domstolene.

Innlegget er del av en debatt og er publisert i flere aviser i januar 2012.

Mens Høyre er bremskloss, vil  SV gjøre jobben for å sikre skikkelige arbeidsgivere og ansatte de vilkårene de fortjener. De noterer seg vel hvem som jobber mot deres interesser.

21

02 2012