Posts Tagged ‘arbeid’

Trygger Varig tilrettelagt arbeid

Bedriftene som driver varig tilrettelagt arbeid er viktige bedrifter. De gir arbeid både til mange med utviklingshemming og til flere andre med behov for varig tilrettelegging. Bedriftene produserer gode og nyttige varer og tjenester. Uten dem ville lokalsamfunn og næringsliv vært fattigere, og mange blitt arbeidsløse.

Det er behov for flere slike arbeidsplasser. Til nå har tilskuddene til disse plassene blitt bevilget sammen med tiltak for arbeidsløse. Dermed har det blitt en dragkamp om pengene til ulike formål. SV har derfor ment at penger til Varig tilrettelagt arbeid (VTA) skal stå på egen post i statsbudsjettet. Da kan vi ha kontroll med at det blir minst så mange plasser vi har sagt det skal bli. Nå har vi fått gjennomslag for å skjerme VTA-plassene i en egen budsjettpost. Og vi øker antallet VTA plasser med 200. Dette er veldig bra.

Imidlertid har teksten i budsjettet skap uro for at disse pengene allikevel ikke er trygge og kan brukes til andre formål. Det er ikke riktig. Pengene skal brukes til VTA og produksjonsverksted. NAV må levere alle de plassene vi har bestemt, derfor pålegger vi Nav å ha minst 9200 slike arbeidsplasser. Det har vært mange forsøk på kutt i varig tilrettelagt arbeid, det stopper vi nå.

Dersom NAV neste høst har opprettet så mange varige tilrettelagte plasser eller plasser i produksjonsverksted som bestemt, men ikke greier å bruke opp alle pengene før året er omme, gir vi NAV lov til å søke Arbeidsdepartementet om bruke de pengene som er til overs til andre arbeidsløse, dersom det er mangel på tiltaksmidler til andre prioriterte grupper på årets budsjett.

Noen ganger står det penger igjen ved årets slutt. Hvis Arbeidsdepartementet ikke gis fullmakt til å omdisponere ubrukte penger til andre som kan trenge hjelp for å komme i arbeid, vil pengene bli sendt rett inn igjen i statskassa og da kommer de verken arbeidsløse eller de som trenger varig tilrettelagt arbeid til gode.  Det mener SV ville være galt.

Penger som er til overs kan kun omdisponeres hvis Nav har levert minst de 9200 plassene regjeringen går inn for. Vi vet at mange som burde hatt plass ikke får det, og mener derfor at det gjenstår å få på plass en skikkelig kartlegging av behovet for plasser sånn at vi senere år kan bevilge plasser nok til at det blir arbeid til alle.

Tags:

19

10 2012