Posts Tagged ‘oljefondet’

Oljefondet må bli grønnere.

Audun Lysbakken presenterte nye oljekrav på sommerleiren til SU

Norge er medeier i mange oljeselskaper. Vi må bruke våre penger slik at de bidrar til å løse klimaproblemene, ikke øke dem. Derfor krever SV at oljefondet trekker seg ut selskaper som er klimaverstinger innenfor alle bransjer.

I dag er oljefondet tungt inne i flere selskaper som bedriver svært klima- og miljøskadelige aktiviteter. Kull, tjæresand og skifergass gir store problemer både lokalt og internasjonalt. Det er også en stor risiko forbundet med å investere i disse selskapene.

Nylig tok Storebrand og Rabobank konsekvensene av dette. Storebrand trakk seg ut av 13 kullselskaper og 6 oljeselskaper som er involvert i oljesand. Begrunnelsen er at om vi skal nå de nødvendige klimamålene, er dette dårlige investeringer. Det er bra at selskaper nå får øynene opp for miljømessige konsekvenser av sine investeringer.

I april i år la Carbon Tracker og Grantham Research Institutefram rapporten «Unburnable carbon 2013: Wasted capital andstranded assets», hvor de slår fast at 60-80 % av olje, gass og kull eid av børsnoterte selskap må forbli i bakken dersom vi skal nå klimamålene. I følge rapporten blir det stadig mer risikofylt å investere i selskap som utelukkende eller i stor grad er involvert i fossil energi, og selskapene bør heller øke investeringene i klimavennlig teknologi og infrastruktur for å redusere risikoen.

Vi må forberede oss på at det ikke lenger vil være økonomiskforsvarlig å investere i selskaper som ikke har lov til å ta opp mer. Skal vi løse klimaproblemet, må to tredeler av de fossile energiressursene ligge. Det gir ingen mening å plassere milliarder i selskaper som vil gå på store tap når verden løser klimakrisa.

For å redusere klimarisikoen i oljefondet må fondet trekke seg ut av oljeselskap, kullselskap, selskap som er tungt inne i skifergass og tjæresand. Det beste både moralsk, økonomisk og politisk er å investere sparepengene på en annen måte enn i olje, kull og gass.

SV foreslår at oljefondet skal trekke seg ut av:

  • Oljeselskaper. Staten eier så mye olje og gass gjennom for eksempel Statoil at hensynet til risikospredning taler for å ikke eksponere seg mot olje og gass også gjennompensjonsfondet.
  • Kullselskap. Kull er klimaverstingen. Beregninger fra blant annet Rystad Energy viser at over 80 prosent av de kjente kullreservene må forbli under bakken om vi skal nå 2-gradersmålet.
  • Selskap som er tungt inne i skifergass og tjæresand. Tjæresand er særlig CO2-intensivt. Skifergassutvinning fører til stor lokal forurensing og helseskader.
  • Klimaverstinger innenfor alle bransjer. For eksempel kan det innføres en regel som sier at pensjonsfondet ikke skal investere i selskaper som er verst på klima innenfor sin bransje. Spørsmålet må utredes. Et mulig mål er å utelukke den verste fjerdedelen.

30

07 2013