Tre og skog er fornybart.

SV foreslår fond for investering og forskning i skog og tre-næringa.
Staten må trå til for treforedlingsindustrien
Det trengs forsking, utvikling og offentlig eierskap.
Norsk skognæring og industri har store utfordringer. En rekke bedrifter er lagt ned. Nå står kampen om Sødra Cell Tofte. SV mener staten må trå til for å snu den negative utviklinga og skape optimisme i næringa og bidra med forskningspenger til omstilling og produktutvikling.
Treforedlingsindustrien trenger et senter for forskingsdrevet innovasjon, SFI.             Mange andre bransjer har slike senter med forsking for industriell bruk. Der samles forskere i ulike fagmiljø og kobles direkte opp mot næringslivet. Et slikt forskningssenter vil være en god og nødvendig samarbeidspartner for bla Tretorget.
Forskning er nødvendig, men ikke nok. De gode ideene stopper ofte opp når de skal testes i full skala. Derfor har SV i sitt arbeidsprogram lagt stor vekt på støtte til pilotanlegg og industrialisering av forskingsresultat. Det kan gjøres gjennom etablerte ordninger som SIVA, et eget investeringsfond for Innlandet, som et nytt PilotInvest med offentlig og privat kapital.
Transportkostnadene er viktig for skognæringa. SV er åpne for å diskutere akseltrykk og lengde på vogntog. Nylig framlagt Nasjonal transportplan legger til rette for en helhetlig plan for gods på bane og store investeringer. Statens landbruksforvaltning har dokumentert at tømmertransport på jernbane kan økes kraftig med enkle tiltak. Det må følges opp.
Tre i bygg og anlegg har et stort potensiale. Tretorget, Innovasjon Norge, NTNU og andre må støttes og staten må aktivt fremme bruk av tre i egne bygg og anlegg.
Sist men ikke minst må staten føre en mer offensiv eierskapspolitikk. Staten må seriøst vurdere deleierskap for å være med på å omstille og videreutvikle treforedlingen

20

04 2013