Tryggere arbeidsliv for alle.

Voksne og barn med psykisk utviklingshemming er særlig utsatt for vold og overgrep og ofte særlig avhengig av andre både i arbeidslivet og privatlivet.

Det øker sårbarheten enda mer.  Både nasjonal og internasjonal forskning viser at overgrep mot voksne med psykisk utviklingshemming skjer tre til fire ganger oftere enn ellers i befolkningen.

I fjor hadde Barnehuset i Oslo ni dommeravhør med voksne som er utviklingshemmet, men de mener det burde vært mange fler, for slike overgrep blir nok ikke alltid oppdaget eller tatt på alvor..

 De som skal arbeide i yrker der en har ansvar overfor mennesker med utviklingshemming eller andre som er i en sårbar posisjon , må vite mye om disse problemene og det må stilles særlige krav til dem for å minske risikoen for overgrep.

Ett tiltak er å kreve politiattest, slik at personer som har begått overgrep ikke kan få slike jobber. ( eller selv velger å ikke søke)

Dette er innført i flere områder.

Politiattest er ikke garanti mot at overgrep kan skje, men  et av flere viktige tiltak. Enda viktigere er det å ha gode rutiner i daglig arbeid som gjør at en reduserer risikoen og muligheten for at overgrep kan skje, for eksempel at en unngår at en er alene i situasjoner som er sårbare og at den det gjelder får god opplæring i hva som er tillatt og at de alltid skal si fra hvis noen plager dem eller utnytter dem.

I april 2007 skrev bransjeforeningene ASVL, som gir varig tilrettelagt arbeid til yrkeshemmede,  i brev av 16. april til Justisdepartementet der de påpekte behov for å kunne stille krav om politiattest for egen virksomhet. De hadde opplevd at arbeidstakere i deres bedrifter hadde vært utsatt for overgrep. Denne bransjeforeningen som driver med varig tilrettelagt arbeid for mennesker med utviklingshemmning, har vært veldig opptatt av å hindre overgrep og har hatt ønske om å kunne kreve slik attest i flere år.

Mange av de ansatte i disse bedriftene er derfor sårbare og utsatte, og det er vanskelig å se at det skulle være mindre behov for å ha krav på politiattest for personell med samme type ansvar i forhold til den enkelte på arbeidsplassene, enn det har for tjenester de samme personene har krav på ellers. Over 30 % av de ansatte er utviklingshemmet, og en annen stor gruppe ansatte er personer med psykiske diagnoser av ulike art.

Derfor er det så viktig at en i disse bedriftene er meget oppmerksomme på risikoen for overgrep, at en har gode rutiner og at en kan kreve politiattest.

De viste til at Stortinget hadde vedtatt slike regler for de som yter helse- eller sosialtjenester til barn eller utviklingshemmede, men at dette kravet  ikke gjaldt de ansatte som skulle ha ansvar for de samme personen på jobben i for eksempel i en  Veskt bedrift. Kravet gjaldt hjemme, men ikke på jobben.

Sv menet dette var et viktig tiltak og tok saken opp med Regjeringene.

Det har tatt tid å få dette på plass, men nå er vi veldig glade for at dette nå blir iverksatt.

Arbeidslivet skal være tryggt for alle.

 

 

 

 

01

03 2012